Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 26

 • alajaina!

  Adibideak:

  —   Alajaña! Irakurtzen baneki ez nuke betaurreko bearrik!
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: HARRIDURA

  Frantsesez: sacrebleu

 • arraiepola

  Adibideak:

  —   zu ez bezelako gezurtiak gerala uste dezute? Arraie pola!
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • (neure, heure, bere...) artean

  Azalpena: norberaren baitan

  Adibideak:

  —   —Ze ordain eman lezake sagu gaxu onek? —zion leoiak bere artean, ezetsirik saguaren laguntza. Bañan, errukitu zan, ta utzi zion pakean.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Gazteleraz: para (mis, tus, sus...) adentros

  Frantsesez: dans son for interieur

 • bat egin

  Azalpena: elkartu

  Adibideak:

  —   Bidean Praixku'kin bat-egin zuen
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: ELKARTASUNA

 • bat-batean

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   jeiki zan bat-batean epailea.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • bejon (dei(n)ala, deizula, deiola...)

  Adibideak:

  —   Bejondeikela!- zioten guziek.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • berehala

  Azalpena: kolpetik

  Adibideak:

  —   Patxik artu zuen beriala.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • besterik gabe

  Azalpena: funtsik gabeko arrazoiez

  Adibideak:

  —   Igandero eleizara joaten zan artzain batek oartu zuen erriko irakaslea betaurrekoak iñoiz kendu gabe ibiltzen zalata, benaz oldoztu ondoren, onela zion: —Ez det ezbairik: irakasle ori betaurrekoak dituelako izango da erri ontako irakurlerik azkarrena. Ta besterik gabe, erabaki zuen berak ere erostea.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Gazteleraz: sin más

 • bizibidea atera

  Azalpena: bizitzeko adina irabazi

  Adibideak:

  —   Salerostetxe aundi bateko sarigarri arkitzen zan Andoni. Bere aitak ere etxe artatik ateratzen zuen bizibidea, aurkezle bidaztuaz.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: BIZIA, BIZIMODUA

  Gazteleraz: ganarse la vida

  Frantsesez: assurer sa matérielle

 • burutik egin

  Azalpena: zoratu

  Adibideak:

  —   Erramun'i burutik egin zayo noski
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Frantsesez: perdre la boule

 • ez eta

  Adibideak:

  —   ez det iñoiz ikusi politagorik, ez-ta bartzapaingai ederagorik ere.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • (inoren) gain

  Azalpena: (inoren) ardurapean

  Adibideak:

  —   ez bakarrik zure joputasuna neregain eroateko.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) cargo

  Frantsesez: sur son compte

 • gogait egin

  Azalpena: aspertu

  Adibideak:

  —   Jarri zuan beste bat, onen ondoren beste bat; ta orrela bana-banaka ikustatu zituen mota guzietako betaurrekoak, leyarrak ondo garbituaz; bañan alperrik, ezin zuen irakurri. Gogait egin zuen dendariak, ta galdetu zion artzaiñari: —Zuk badakizu gero irakurtzen? —Alajaña! Irakurtzen baneki ez nuke betaurreko bearrik
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: ASPERDURA

  Frantsesez: en avoir marre

 • gogoz eta bihotzez

  Azalpena: zinez, sutsu

  Adibideak:

  —   Aitaren berri jakin ondoren joan zan menpeko zeukan maomar aberatsagana, ta eskatu zion gogoz ta biotzez bere aitaren azkatasuna diru-ordañez.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: EGIA

  Gazteleraz: de todo corazón

  Frantsesez: de tout coeur

 • halakoren batean

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   alakoren-batean ureratu zitzayon.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • handiak esan

  Azalpena: haserre hitzak edo beldurgarriak esan

  Adibideak:

  —   Asarre aundia irudikatuaz, onela zion Kilimonek zergariari: —Zakurra ala txerria izan da? Sinistuko al dezu orain? Zuek bezelako gezurtiak gerala uste dezute? Araie pola!... Zuaz orain zakurra berriz arrapatu ta ekartzera! Aundiak esan ondoren, joan zan Kilimon bere etxera.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: ESATEA

 • hanka-joko

  Azalpena: lasterketa

  Adibideak:

  —   Ta banaka-banaka, apal-apal ta atsekabez, joan ziran sagu gaxoak bakoitza bere zulora; eta or dabiltza bazterrik-bazter ankajokuka, katuaren ingurutik itzurka.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • harroputz

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Bittor ta Patxi langilleak baratza eder baten aurretik zijoazela gelditu ziran azaburu ikaragarri batzuek ikusiaz. Bittor zinezkoa zan, Patxi berriz guztizko arroputza. —Izugarriak ditut —zion Bittorrek— ez diat iñoiz ikusi andiyagorik. —Bai zera! Ori ez dek ezer —erantzun zion Patxik— Amerika aldean badituk askozaz andiyagoak ere.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: HARROKERIA

  Gazteleraz: vendehumos

  Frantsesez: m'as-tu-vu

 • honerainoz gero

  Azalpena: une edo egoera honetara iritsita

  Adibideak:

  —   bein oneraño ezkero ez naiz itzuliko erosi gabe.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • inondik ere (ez)

  Azalpena: ez

  Adibideak:

  —   etzetorren inondik ere Andoni'ren aitatzazko izparrik.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: EZETZA

  Gazteleraz: de ninguna manera

  Frantsesez: pas du tout

 • jaramonik ez egin

  Azalpena: ez arduratu, (ezertan, inori) arretarik ez ipini

  Adibideak:

  —   Etxerontz zijoala ezezagun batek, gurka bat egiñaz, esan zion: —Adi zazu adizkide: norakoa da bide au? Bañan Mikelek txoriak zeuzkan ginbelian ta agurrari erantzuteko ginbela kendu bear, ta... txoriak iges-egiteko bidean jarri baño len, oldoztu zuen bere artean: —Nik zer zeukat ze-ikusi ezezagun onetzaz?— ta jaramonik egin gabe jarraitu zion bideari.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • legez eta bidez

  Azalpena: eskubidez

  Adibideak:

  —   Orra or legez ta bidez irabazi dituzuten ogerlekoak.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: ESKUBIDEA

 • tenk egin

  Azalpena: (bidean) gelditu

  Adibideak:

  —   Pello zeritzaion mutil gazte itsu bat uriko Eleizan mesa entzun ondoren bazijoan bere auzoaldera makilla bat lagun zuela. Bidean Praixkukin bat-egin zuen, ta, beti bezela, tenk-egin zuten.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • tira ba!

  Adibideak:

  —   tira ba ainbeste alegintzen zeran ezkero.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

 • ziria(k) sartu

  Azalpena: trufatu

  Adibideak:

  —   Iritxi zan zergetxe aurrera, ta zergari batek galdetu zion: —Zer daramazu zorro ortan? —Etxeko zakurra. —Zakurra e? ta arategira beraz? Nik emango dizut zuri! —Zakurra dala, gizona! Jauregi bateko baratza zaintzeko daramat. —Ez diguzu sartuko ziri ori. Tira, tira, sabaldu zorroa beriala.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Gazteleraz: tomar el pelo

  Frantsesez: faire la barbe

 • zirkinik ez egin

  Azalpena: ez mugitu

  Adibideak:

  —   Geroago, eizari batek arrapatu zuen leoi ori zareaz, ta indartsua izan arren gelditu sare-artean buru ta ankak loturik, zirkinik ere egiteko etzala.
  GARITAONAINDIA, B.
  Ipuin laburrak, 1922.

  Kontzeptuak: LASAITASUNA

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak