Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 108

 • adin iluneko

  Azalpena: adimen eskaseko

  Adibideak:

  —   Alan be ia arranondotar guztiak joaten dira txartelatara, asabe zarren ekandu on orri jarraituaz, euskaldun garbi guztiak egin bear dabien legez; da joaten eztiran bakartxoak, edo guztiak dira motzak eta adin illunekoak, edo gaiztakeriren bat egin dabie oraintsu ta gaiztakeria egin da laster eztaue gura apaiz nagusiaren arpegia ikusi.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ADIMENA

  Gazteleraz: de pocas luces

 • agiraka egin

  Azalpena: erasiatu

  Adibideak:

  —   Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaiztoenak izatea euren arrotasuna.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • aho batetik

  Azalpena: adostasunez

  Adibideak:

  —   Ezin sinisturik, alde askotan itandu eban egia ete zan albistea, ta alde guztietan ao batetik zirautsen baietz da baietz: gauza ziurra zala.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • ahoa bete haginegaz

  Azalpena: harriturik

  Adibideak:

  —   Jesus, Mari ta Jose! Ezta... Eskerrikasko. Eznaz zezenzalea. Agur, eztaukat astirik egoteko ta, Arranondon gurekorik ikusten badozu, gorantziak—. Bideko laguna aoa bete agiñegaz itxi ta, sartu zan etxera Mañasi.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • ahoa betean

  Azalpena: ozen, segurtasunez

  Adibideak:

  —   bada ezin leiteke, aoa betean, zuzen da egiaz beti esan: "olango erritakoak zoruak dira edo beste atakoak zentzundunak".
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • ahoa zabalik

  Azalpena: harriturik

  Adibideak:

  —   Asko egoten dira oso urduriturik eta itxasokoari ziñuka; danak, era batzuetan, aoa zabalik, arnasarik artu ezinda, ari albañu etengarri batetik esegita balegoz legez —gaztelarren antzera esateko—, erriko gizonik sendoenak noiz itoko ete jakuezan bildurrez da ikaraz
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • ahotan erabili

  Azalpena: aipatu, esan

  Adibideak:

  —   Eztogu erderazko hitzik aotan erabilli bear, esan gura doguna euskerazko itzakaz esan daikegunean.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • ahuntzaren gauerdiko eztula(k)

  Azalpena: baliorik gabekoa(k)

  Adibideak:

  —   Ia ba, milloi bat baeidauka zimarroi orrek eta...? Milloi bat! Auntzaren gaberdiko eztula da!? Ta milloiagaitik zimarroia edo izurde ustela artu bear da senartzat?
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BALIOA

  Gazteleraz: la carabina de Ambrosio

 • aida batean

  Azalpena: arin, berehala

  Adibideak:

  —   Zabaldu eizan aida baten erri guztian albistea ta an joan eiziran erritar danak, zar da gazte, Antiguako inguru ta bazterrak aztertutera jarrita egoan tokitik aida batean jagi, inguruko gelatxo batean sartu ta atara zituan nunbaitetik diru-paper batzuk
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • albainu batetik esegita

  Azalpena: harriturik, jakin edo ikusminez

  Adibideak:

  —   erriko gizonik sendoenak noiz itoko ete jakuezan bildurrez da ikaraz
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: pendiente de un hilo

 • argizari-jale

  Azalpena: elizkoi

  Adibideak:

  —   Eurak dabiltza beti emengo abueloen uso kostumbreak konserbau bear dirala deiezka; eurak eidiñoe eznazala ona elizara sartzen eznazalako. Ezagun da bai argizari jaleok ni lez estranjerian ibilli eztirana. Nik aña lur ikusi balebe, jakingo leukie ilustraziñoia daukien gizonak eztirala joaten elizetara...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • arnasa batean

  Azalpena: presaka

  Adibideak:

  —   ... Artu eban bere eskuetan albistaria, begiratu eutsan, arnasa batean, goitik barreneraño; baña dardaraz egoan, lausoak eukazan begiak eta ezin eban ezer ikusi.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: PRESA

 • arnasa eduki

  Azalpena: lasaitasuna eduki

  Adibideak:

  —   euron mendeko nago, ta eurok agindu ta gogo barik ezkondutea ona dala esan ezkero, ezkondu be bardin egingo nitzateke; baña ezta ori neure guraria gaur beintzat, eta nire iritxia da luzapena emotea Antoniren gurasoai. Olan eztira eurok iñogaz txarto geldituko ta nik arnasea eukiko dot.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: dar(se) un respiro

 • arrenetan egon

  Azalpena: premian egon

  Adibideak:

  —   Eta iñok ezeukean esango, Tramanori arrenetan egoanean, nasako Tramana bera zanik; ain samur-itxuran egiten eban arrena, goi goitiko deadar me ta erdi negarrezkoan, katuaren aueneko miauaren irudira, baña gero, errosarioa esandakoan, biurtuten zan bere betiko senera
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • atzo goizekoa izan

  Azalpena: berria, gaztea izan; zaildu gabea izan

  Adibideak:

  —   Euskerea, aberatsa dan legez da ederra ta egokia, ta obetoago edo txartoago, guztiz antziñetatik dabil gizonen auan; baña liburuen orrietan oraindaño atzo goizekoa da ta izkiratzallien lumeak ikutu, palagu, txera ta leunketa gitxi egin dautsa gaur artean.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (ezeri, inori) aurpegi(a) eman

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Gurasoentzat dira neuk aurreratutako guztiak, eta eurok izango dira naikoa nire aitamak daukiezan premiña laburrari arpegi emoteko
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: plantar cara

  Frantsesez: faire face

 • (inori) aurpegi narrua kendu

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Marikontze eskallu, txatxala, ezkel, petralari ta zuri, biori, arpegiko narrua kenduko deutsuet nik, neure atzamarrakaz, lodia daukazue baña.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • aurpegiko narrua lodia eduki

  Azalpena: lotsa gutxikoa izan

  Adibideak:

  —   Marikontze eskallu, txatxala, ezkel, petralari ta zuri, biori, arpegiko narrua kenduko deutsuet nik, neure atzamarrakaz, lodia daukazue baña.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: LOTSAGABEKERIA

 • (inori) aurpegirik ez eman

  Azalpena: ez behatu

  Adibideak:

  —   Indianoa barriz itzain ibilli eizan Ameriketan, ta andik etorri ezkero be, zaldun jantzia eukiarren, itzaiña baizen besterik etzan. Baña arroa andia, bizturiko zorri guztien senera. Ezeiekian beartsuari arpegirik emoten, da aurreragoko egun batean, Tramanaren agurrari muu erantzun eieutsan Ezeutsan iñori arpegirik emon be. Zalpurdi-leiotik begira joian solo, zelai, mendi ta erriak ikusiaz.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (inoren, inori) azpiak jan

  Azalpena: maiseatu

  Adibideak:

  —   Iñoren ona ezin ikusi daben dollorren batek, satorraren antzera edonori azpiak janaz bizi dan ozkil, salatzalle, guzurtiren batek.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

 • azpijantzaile

  Azalpena: maiseatzaile

  Adibideak:

  —   Matxin Koipe ostera nok eztaki andikien morroi, zuriko, azpijantzalle, dollor, guzurti andi bat dala?
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (ezeren) aztarrena atera

  Azalpena: (ezeren) zergatia jakin, funtsa ezagutu

  Adibideak:

  —   Mañasik ezeban iñoiz ikasi gauzen azterren edo sustrairik ataraten, ta ezekian, etzan errez be ta, zelan jausi zan bera maitetasunaren lakio artean
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • añaniñuena!

  Adibideak:

  —   Baña betorren, betorren barriro... oraintxe, oraintxe... gora...! Bai, gora!, baña utsa, ta jakia galduta. Jaki barria ipiñi bear, da ipinten egoan bitartean, arutzagoko lagunak karraspio andia eskuetan...! Añaniñuena!
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • badaezpadako

  Azalpena: epel, ganora gutxiko

  Adibideak:

  —   Berrogetamar urte inguru eukiko dozuz onezkero: zarra zara niretzat. Kristiñau otza ta euskaldun badaezpadakoa zarean entzutea dot: ortik be ezkiñake ondo etorriko.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • barrez eztanda egin

  Azalpena: barre handiak egin

  Adibideak:

  —   Bigirako guztiak Indianoaren lepotik barrez estanda egiten jagi zirean
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BARREA

 • (inori) bartzak hautsi

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Marikontze eskallu, txatxala, ezkel, petralari ta zuri, biori, arpegiko narrua kenduko deutsuet nik, neure atzamarrakaz, lodia daukazue baña. —Zeeeuk? Ja jaiii! Etzaite aztu gero, buruan zorririk ezpadaukazu. Neuk lenago bartzak (ligarrak) ausi neutsuzalako dala.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bat eta erdi egin

  Azalpena: lan handia egin, batenak eta besterenak

  Adibideak:

  —   Bere bizikoa dozu Antoni ori, guztiz langillea, makur bakotxagaz bat eta erdi egiten dakiana ta aberatsa gañera.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: LANA

 • bat-batera

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   Ipargoiko aizea, geiagoko barik, bat batera ta guztizko aserre amorratuan sartu zan Arranondoko erritxoan.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: EZUSTEA

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • begiz jo

  Azalpena: ikusi

  Adibideak:

  —   Goizean ikusi eben, meza nagusitan, ederto jantzita, prestua ta iasakoa mutilla; meza nagusitik urten da kalean bera etorrela ondo begira egon jakozan begi baltz eder bi; baña arratsaldean ezeban iñok begiz jo.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • begiz jota eduki

  Azalpena: bereizi, desiratu

  Adibideak:

  —   Baña zerbait egiteko garaian zagoz, da begiz jota daukat nik guretzat ondo datorren neskatillatxu bat Ta potiña da gero bera, nik begiz jota daukatana. Ezta errian beste bat politagorik egongo.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • berebiziko

  Azalpena: berezi, on

  Adibideak:

  —   Bere bizikoa dozu Antoni ori, guztiz langillea, makur bakotxagaz bat eta erdi egiten dakiana ta aberatsa gañera.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bertan behera

  Azalpena: tanpez

  Adibideak:

  —   Baña arpegi añutsuagaz ezeban ezer irabazi, Anjelek ezeutsan geiago itzik esan, ezeutsan jaramonik egin da bertanbera amaitu zan gure neska mutillen adiskidetasuna.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bertan behera gelditu

  Azalpena: bertan etsi

  Adibideak:

  —   Jaubeak, baña alperrik: bidean eukazan labantasun, traba, utsune ta min artzeko arriskoak ikusi zituanean, atx batetik bestera joateko bi edo iru aldiz jira-bira neketsuak lau anketan emon da gero, erderazko ¡moño! batzuk esanaz, bertanbera gelditu zan, lan errezagoko batean: lapak eta mangoliñoak batzen. Areik etziran gizona ibilteko tokiak
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bertan behera utzi / laga

  Azalpena: bat-batez abandonatu

  Adibideak:

  —   Leiotik Arenalera begira egonda, bazala nunbaiteko ezbearren bat etxeko lagunak esan eutsanean, "Somorrostro aldekoa zerbait", erantzun eban gure neskatilleak, "jakingo dogu lanak egindakoan"; baña, geroago, zer edo zer itxasaldekoa zala esan jakonean, gauza guztiak bertanbera itxita urten eban leiora inguruetako neskame guztiai zer zan galdezka.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bertan beherako

  Azalpena: garrantzirik gabea

  Adibideak:

  —   arek erramoari ataraten eutsan grakadea etzan bertanberakoa —esan eban Txanogorrik berealaxe asten da mezea. Ta ez gero bertanberakoa.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BALIOA / EZUSTEA

 • besoak lotuta

  Azalpena: egonean, zer egin ezean

  Adibideak:

  —   Iñoiz, eresi au aitu ondorean, lantegiko ate ondoan, besoak lotuta, barrura sartzeko deiaren zain egoan eibartarren batek, txantxetan esan badeutsa astodunari
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: de brazos cruzados

 • besteei goitik behera begiratu

  Azalpena: ustea eduki, harroa izan

  Adibideak:

  —   Gauzea da zerbaitetan besteak baño norbera geiago dala ames egitea, besteai goitik bera begiratutea.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • (ezeri) betondo baltza ipini

  Azalpena: gogor saiatu

  Adibideak:

  —   bagen erditik bideak edagiaz, ekatxari betondo baltza ipiñiaz
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: plantar cara

  Frantsesez: faire face

 • (ezeren) bizarra eduki

  Azalpena: gogoa eduki

  Adibideak:

  —   Ezkontzeko gogoaren bizarra dauka agureak.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: GOGOA

 • bizarrak atera

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Gure amari ezer esaten deutsan txotxin ozkil barritxuari zaputzak atarako deutsadaz. —Da nik ?besteak— maixuak (irakasleak) ikuturik egiten badeust, bere bizarrak atara.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • bizturiko zorri

  Azalpena: aberats berri

  Adibideak:

  —   Indianoa barriz itzain ibilli eizan Ameriketan, ta andik etorri ezkero be, zaldun jantzia eukiarren, itzaiña baizen besterik etzan. Baña arroa andia, bizturiko zorri guztien senera
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ABERASTASUNA

 • buru-arin

  Azalpena: txolin

  Adibideak:

  —   Etzan Mañasi buru ariña, etzan ibilkaria, maratza zan, ganoraduna
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: casquivano

  Frantsesez: tête frêlée

 • burua argitu

  Azalpena: gauzak ulertu, uste okerretik irten

  Adibideak:

  —   beingoan argitu jakon burua, aidabatean biurtu jakon biotza gogo batetik bestera.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MOZKORKERIA

 • burubako eskailu

  Azalpena: txolin

  Adibideak:

  —   Ta, Josepa, zer da burutsua izatea, zer? Etxera datorkigun ondasuna leiotik bera jaurtitea? Zulango eskallu burubakoa izango litzateke Mañasi be, ezkondu gurako ezpaleu...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ZENTZUA

 • buruhauste

  Azalpena: kezka

  Adibideak:

  —   Anjel olango buruausteakaz ebillen bitartean, Mañasi, Arranondotik bialdu eutsiezan albisteak irakurrita, negarrez egoan Bilbon.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: quebradero de cabeza

 • burutik behatzetara

  Azalpena: gorputz osoan

  Adibideak:

  —   Gizon bikaña egoan, osasun itxura andikoa, arrantzaleai dagokioen lez burutik beatzetara ondo soñekotua.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: OSOTASUNA

  Gazteleraz: de los pies a la cabeza

 • burutik eragin

  Azalpena: erotu

  Adibideak:

  —   Emakumea, ezeidazu burutik eragin.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • egunaren orduak ezin emonik egon

  Azalpena: alferkerian bizi

  Adibideak:

  —   Goizean zortzirak aldean jagi, buruko uleak eta arpegiko bizarrak orraztu, ta egunaren orduak ezin emonik gero: orixe da zuen bizibidea.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • eskupeko

  Azalpena: isilikako paga

  Adibideak:

  —   ta orduan izaten dira eskupekotxoak, batez be arrañak diru asko egingo daben ustea bada
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (neurak, heureak, bereak...) eta bi

  Azalpena: egundokoak

  Adibideak:

  —   Lekuitoko atso ezkelak eruango ditu bereak eta bi
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • etzara txarra be!

  Adibideak:

  —   Zumaian? Etzara txarra be, Mielga. Ezagun dozu askotan izan etzareana bertan. Ona da, olango ekatxagaz, Zumayako sarrerea.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • gatzbako

  Azalpena: motel, ahul

  Adibideak:

  —   Urriñetik begiratu ezkero, enparantzako billereak moltso zabal bat zirudian, legorreko mandxuba gorri bat, izurde ta guzti; ta, inguru guztian tente begira egozan atso, agure ta neskatilla gatzbakoak egiten ebien uztai andia, saretzat artu eikean.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MOTELTASUNA

 • gazte-zahar

  Azalpena: burutsu, zuhur

  Adibideak:

  —   Anjel, itxaserritarra izanarren, mutil burutsua zan, gazte-zarra, gurasoen mendean pozik egoana, lotsabagekeria zer zan ezekian mutilla, aingeruak langoxe ona, balia baizen indartsua, erramulari errimea.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ZUHURTASUNA

 • (ezeri) gora handirik ez emon

  Azalpena: aintzakotzat ez hartu, garrantzirik ez eman

  Adibideak:

  —   Pozik ebillen, oso pozik, eta gertaera gaiztoa Somorrostrokoa zala uste izan eban artean ezeutsan gauzeari gora andirik emon, bada toki orretan ezeukan iñor ezagunik eta ezezagunak beti dira urriñekoak
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (ezertarako) gorputza astundu

  Azalpena: nagitu

  Adibideak:

  —   baña nagitasun apurtxo bategaitik edo, euren jakituri laburra iñoren aurrean erakusteko lotseagaitik edo, beste olango zioren bategaitik, dana dala, txartelaren billa elizgelara joateko euren gorputza astundu egiten jakoe.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • handinahiko

  Azalpena: uste handikoa, harroa

  Adibideak:

  —   Urrerik ezpalitz ezlegoke ainbeste lagun saltzalle, ainbeste andinaiko, ainbeste lapur. Urrea izan ezpalitz, gizonak askozaz onagoak, zuzenagoak, eta apalagoak izango zirean.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • handinahiko

  Azalpena: uste handiko, harro

  Adibideak:

  —   Norbait iñora joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean ikusi badaue, galanta badago, gaixorik badabil, eztul txarra badauka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ezkontzea edo eriotzea gertau dalako, jaiobarria aitaren edo amaren itxurakoa dalako, orko edo ango neskatilleak ezkonsari ona daroalako, gorpuari olango edo alango iljantzia ipiñi deutsielako; goiko ta beko bizilagunakgaitik, txalopa jaubeagaitik, erakusleakgaitik, osagilleagaitik, udaletxeko agintariakgaitik; txankame, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin beti ta eragin mingain zorrotzari.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (inon) hankazurrik ez sartu

  Azalpena: (inon) ez azaldu

  Adibideak:

  —   Ba, ezezkorik erantzuten badau, eztau gurean geiago ankazurrik sartuko.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • hau da izatekoa!

  Adibideak:

  —   Igoten ei dabe barriro, ioranean, Antiguara, erritar guztiak, eta benetan, an eiegoan Ama maitea. Baña, auxe da izatekoa! Soñeko guztia bustirik eta barrenak ondarrez beteta eieukazan!
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • (ezertarako) hitza emon

  Azalpena: zin egin, agindu

  Adibideak:

  —   Ezteutsu berak ezkontzarako itzik emon? —Ez, andrea, ori ez. —Da ezta mutil ori Antonigaz ezkonduten Josepak diñoanez? —Itxurak alan dira. —Bada orduan. neskatillea, Anjelek egundo ezkonduteko itzik emon ezpadeutsu, ta gañera beste bategaz ezkontzeko aurreratua badabil; Indianoak ostera zeu gura bazaitu, aberatsa bada ta zeure gurasoak begietatik zear sartu gura badeutsue, zetan zagoz da zeri daukazu zer negar egin?
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • hitza jan

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Da ainbeste lagundu deuskun gizonari emondako itza jan?
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: AGINDUA

 • inoiz behin

  Azalpena: bakan, aldizka

  Adibideak:

  —   Iñoiz bein, gazteak eresian aspertuta gero, gizon zarrak, antxiñetako ipuiñen bat edo euren gaztegunetako gertaerak esan eroiezan.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

 • itsumustuan

  Azalpena: presaka

  Adibideak:

  —   baña jakin ebanean itxaserrikoa zala ezbearra, artega, nabarmen, kiriotsu, zalapartaka ta itsumustuan jatsi zan kalera albistari baten billa...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ITSUTASUNA / PRESA

 • izerdi koipetan

  Azalpena: izerditan

  Adibideak:

  —   Ez nik errukirik zuri ta beste onako izerdi koipetan dagoan oni, (Indianoagaitik) mukertxo dakust berau baña. Zuek añako bizibide onik eztaroa iñok Arranondon
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • izpi batean

  Azalpena: ezustean, berehala

  Adibideak:

  —   Jagi zan, nondik eta zelan eztakit, an nonbaiten ezkuturik bere orduaren zain egoan erruki bageko itxaski amorratua; zabaldu zituan izpi baten, beren ego azkar, luze ta sendoak
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • izpirik (ere) ez

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   Siñisterik eztaukien gizonak, izketa, ekandu ta erakuste gaiztoak erakarri oi ditue errietara; ta zuek, gizon argi jakintsuok, eztaukazue siñiste onaren izpirik.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: ni un ápice

 • jaramonik ez egin

  Azalpena: aintzat ez hartu, garrantzirik ez eman

  Adibideak:

  —   gazteari jolasaren atzetik joaten jakoz irudimena, burua ta biotza; zarrak ezteutsie jaramonik egiten; jolasa baño ardao ona gurago dabie Ezeiozu jaramonik egin: —zirautsan lagunak Josepari— olangoxea dozu ori beti. baña laugarren egunerako iñok ezeutsien jaramonik egiten erritar gizonak euren txalopetako arazo ta zeregiñetan, ezeri jaramonik egin baga jarraitu eben. Ondamutsuen esanari ez jaramonik egiteko.zerutik etorriko kurutzeak bailirean, or jausiko emen galdituko ebiltzan baiezean, ekaitzaren orruari jaramon barik.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • kalabazak emon

  Azalpena: maitasun eskeari ezetza eman

  Adibideak:

  —   Zuk Arranondora bialdu zenduanerako, erri guztiak jakin eban Baserritar Mutilzarrari emoniko kalabaza barrien albistea
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: dar calabazas

 • (ezeri) koipea atera

  Azalpena: ongi profitatu

  Adibideak:

  —   Itxas errikoak, gitxiago jan da be, geiago jan dabiela esan leike, eurak agertuten daben pozari begiratu ezkero: euren miña, olango jaietan batez be, baserritarrena baño azkarragoa da ta... lotsagaldukotxuagoa, zoliagoak euren beso ta ankak, garbiagoa euren begiradea, andiagoa euren emon naia, sakonagoa euren barruko poza: koipea ataraten deutsie jai egunari, eurak diñoen legez esateko.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (ezeri) koipea kendu

  Azalpena: ongi profitatu

  Adibideak:

  —   beste batzuk, eurak ondo jolastu barik eta txanpon bakotxari koipea kendu barik ezer emoten ezekienak, danen artean batzarra egin bear zala esaten euen, dirua zelan batu ta zer jaialdi egin ondo erabagiteko
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • koipelustre

  Azalpena: uste handiko, harro

  Adibideak:

  —   Norbait iñora joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean ikusi badaue, galanta badago, gaixorik badabil, eztul txarra badauka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ezkontzea edo eriotzea gertau dalako, jaiobarria aitaren edo amaren itxurakoa dalako, orko edo ango neskatilleak ezkonsari ona daroalako, gorpuari olango edo alango iljantzia ipiñi deutsielako; goiko ta beko bizilagunakgaitik, txalopa jaubeagaitik, erakusleakgaitik, osagilleagaitik, udaletxeko agintariakgaitik; txankame, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin beti ta eragin mingain zorrotzari.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • (inoren) lepotik

  Azalpena: bestek ordainduta

  Adibideak:

  —   Txantonenetik pattarra baneroian, ondo neroian; neuretik, ez zuk lez iñoren lepotik...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) costa

 • lipar batean

  Azalpena: berehala, instantean

  Adibideak:

  —   etxe gañetan ondo lotu barik egozan tella zarrak eta tellatuen egaletako arriak zatitu ziran lipar batean kalekoen kontra
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

 • luzapena emon

  Azalpena: erantzun gabe utzi, erabakia hartu gabe egon

  Adibideak:

  —   euron mendeko nago, ta eurok agindu ta gogo barik ezkondutea ona dala esan ezkero, ezkondu be bardin egingo nitzateke; baña ezta ori neure guraria gaur beintzat, eta nire iritxia da luzapena emotea Antoniren gurasoai. Olan eztira eurok iñogaz txarto geldituko ta nik arnasea eukiko dot.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: dar largas

 • marari marariena!

  Adibideak:

  —   sartu zituan lanpernok ur gesalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten... ¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren. Pantxoak ekazan batek; beste batek itxaskabrea, durdo bi ta iru karraspio
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • masia emon / jaurti

  Azalpena: inor erakartzeko tronperia erabili

  Adibideak:

  —   Masia emongo ebala esanarren, ezin eban Anjelek iñondik iñora Antonirentzat masirik emon; ezin eutsan, naita be, neskatilla oni oparitxo bat eskiñi, ezin eutsan eregutxo bat opa, ezin eutsan eztiro itz egin. Iskillosdunak? Jose Antoniok arrantzan badaki, itxasoan ezpada, legorrean. Nik entzun dotanez, arrain ederren bat katigau eijako bere... diruan. Azkenengo itz au ixil ixillik esan eban, Indianoak ez entzuteagaitik. Itxasgizonak? Bai ete? Neuk be zer edo zer entzun dot, baña eztot siñistuten. Barriro be lenagokoa izango da: usain egingo deutsie arrañak amoari, ta gero iges. Iskillosdunak? Baña masia jaurtiten badau? Itxasgizonak? Masia onek jaurti? Erakutsi bai, baña emon? Indianoak? Zegaitik ez? Zetarako ditut ba neure diruok? Eznazue zuek ondo ezagutzen.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • masia janda ihes egin

  Azalpena: tronperian dabilena tronpatu

  Adibideak:

  —   Anjelek? Orrek iñok baño gitxiago. Egundo eztot gure mutilla ain bero ikusi olango gauzetan. Antoniri be ezteutsa jaramonik egin. A! Ta badakizu zer esan eutsan bart gabean zugaitik? Indianoak zu estutzen bazaitu geuk emon bearko geuntsuzala milla erreal, orrenbeste alderdi bageunkalata. —Ezta txarto esana. Eskerrik asko. Arratsaldean, azken orduan, geroago ta estuago autari billa ebilzanak Txanogorriren eske joan ziranean: —Ederra egin dau! —esan eben— masia jan da iges!
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • mihiaren ertzean eduki

  Azalpena: esatekotan egon

  Adibideak:

  —   Zorrozkeri bizian zerbait erantzuteko gogoa etorri jakon Josepari, baña bere lagunaren gurasoak zer eterabillen jakingureak atzeratu eutsan miñaren ertzean eukan esakerea.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • mila añaniñua!

  Adibideak:

  —   Milla añaniñua! Baña zelan?...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: HARRIDURA

 • mingain zorrotza eduki

  Azalpena: maiseatzailea izan

  Adibideak:

  —   Norbait iñora joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean ikusi badaue, galanta badago, gaixorik badabil, eztul txarra badauka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ezkontzea edo eriotzea gertau dalako, jaiobarria aitaren edo amaren itxurakoa dalako, orko edo ango neskatilleak ezkonsari ona daroalako, gorpuari olango edo alango iljantzia ipiñi deutsielako; goiko ta beko bizilagunakgaitik, txalopa jaubeagaitik, erakusleakgaitik, osagilleagaitik, udaletxeko agintariakgaitik; txankame, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin beti ta eragin mingain zorrotzari.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

 • mingainari eragin

  Azalpena: maiseatu

  Adibideak:

  —   Norbait iñora joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean ikusi badaue, galanta badago, gaixorik badabil, eztul txarra badauka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ezkontzea edo eriotzea gertau dalako, jaiobarria aitaren edo amaren itxurakoa dalako, orko edo ango neskatilleak ezkonsari ona daroalako, gorpuari olango edo alango iljantzia ipiñi deutsielako; goiko ta beko bizilagunakgaitik, txalopa jaubeagaitik, erakusleakgaitik, osagilleagaitik, udaletxeko agintariakgaitik; txankame, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin beti ta eragin mingain zorrotzari.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MAISEAKETA

 • muskila eriola

  Azalpena: umetan

  Adibideak:

  —   Txanogorrik muskillea eriola ezagutu eban Joxantonio
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • must egin

  Azalpena: murgildu

  Adibideak:

  —   ur barruan must egin bearrean
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • narru biko aurpegia eduki

  Azalpena: faltsua izan

  Adibideak:

  —   Entzuizu, Mari lotsagabe, zelan zatoz zeu Arranondora, gugaitik esan dozuezanak esanda gero? Sardiñok zeñek erosiko deutsuzalata, emen dirurik ezpadago? Narrubiko arpegia daukazue zuek, ijito, motxalle, pizti, zantar, zikiñok, narrubiko arpegia.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: FALTSUKERIA

 • narruak ezin hartu

  Azalpena: (neure, heure, bere...) baitakoa agerrarazi

  Adibideak:

  —   Ezin zituan narruak artu ango gizadiak, ezin gorde ebien euren barruko zarradea, estanda egin bear euen, pozak urteten eutsien begietatik, maitetasuna jariokoen aotik.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: no caber en sí (de...)

 • (ezeri) negar egin

  Azalpena: damutu

  Adibideak:

  —   Ezteutsu berak ezkontzarako itzik emon? —Ez, andrea, ori ez. —Da ezta mutil ori Antonigaz ezkonduten Josepak diñoanez? —Itxurak alan dira. —Bada orduan. neskatillea, Anjelek egundo ezkonduteko itzik emon ezpadeutsu, ta gañera beste bategaz ezkontzeko aurreratua badabil; Indianoak ostera zeu gura bazaitu, aberatsa bada ta zeure gurasoak begietatik zear sartu gura badeutsue, zetan zagoz da zeri daukazu zer negar egin?
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: DAMUA

 • noizean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   Asi zan eliz ezkillarik andiena, durundirik lodi ta illunenekoa, astiro astiro, noizean bein daungada bat joten
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • onean urten

  Azalpena: kalterik gabe gertatu

  Adibideak:

  —   Ia, mutillak, —esan euskun atzekoak, gu pitin bat azkortuteagaitik— eskeñi daiogun Antiguako Amari, danok orpozik eta erramoak lepoan ditugula bere elizatxora joatea, emendik onean urteten badogu
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: salir con bien

 • pozagaz leher egin

  Azalpena: poz handia hartu

  Adibideak:

  —   Pozaren pozagaz ler egin bear eban gaixoak.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ALAITASUNA

 • (ezerk) sabeleko mina emon

  Azalpena: amorrarazi

  Adibideak:

  —   Onek emoten eutsien negargurea ta sabeleko miña Arranondoko emakumeai, dirua galtzeak.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • suak hartu

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   arontzatxoago, txalopa jaube batzuk eta arrantzale zarrak deadarka, deizalea azkarra bazan edo ezpazan, goizalderako ekatxa ezagutu bazeitekean edo ezpazeitekean, alperrikako eztabaideagaz suak arturik
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: montar en cólera

  Frantsesez: monter sur ses grands chevaux

 • (ezeren) sustraia atera

  Azalpena: (ezeren) zergatia jakin, funtsa ezagutu

  Adibideak:

  —   Mañasik ezeban iñoiz ikasi gauzen azterren edo sustrairik ataraten, ta ezekian, etzan errez be ta, zelan jausi zan bera maitetasunaren lakio artean
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • taketa baino gogorragoa(k)

  Azalpena: oso gogorra(k)

  Adibideak:

  —   gizonak taketa baño gogorragoko atzamarren artean zigarro bat egiñaz
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • tirabira egin

  Azalpena: (txalupa) irauli

  Adibideak:

  —   Ta eztozu bein be tirabirarik egin? —Ontzi andietan ez, estualdi asko eruan arren: txalopetan bi bidar; baña Jaungoikoari ta Antiguako Amari eskerrak, beti urten dot onean.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • (ezer, inor) toki txarrean ez egon

  Azalpena: oker egon

  Adibideak:

  —   Gizon arroa! Berak gura dabena egin bear genduala Anjelek eta nik eta gure txalopetakoak. Eztago toki txarrean! [...] Marikontze eskallu, txatxala, ezkel, petralari ta zuri, biori, arpegiko narrua kenduko deutsuet nik, neure atzamarrakaz, lodia daukazue baña. —Zeeeuk? Ja jaiii! Etzaite aztu gero, buruan zorririk ezpadaukazu. neuk lenago bartzak (ligarrak) ausi neutsuzalako dala. —Zeuk bartzak kendu neuri? Eztago toki txarrean. Nire buruan eztago bartzik.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: OKERTZEA / OKERKERIA

 • toletea baina handiago ez izan

  Azalpena: txikia izan

  Adibideak:

  —   Toleta baño andiago enintzala, bederatzi urte neukazanean, eruan nituan lenengo neure aitak masira
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • txankame

  Azalpena: delikatu (mesprezuz)

  Adibideak:

  —   nasakoak barriz aoa betean diñoe zalpurdikoakgaitik: "Olango txankame bi ukabilkada bategaz amaitu leitekez. Eztira orreik askorako igarian, erramuetan edo arrañak artzen. erriko jauntxoak be bai, erbesteko txankame batzuekaz nastean
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: MESPREZUA

 • txibiari jaten emon

  Azalpena: ergela izan

  Adibideak:

  —   nasakoak barriz aoa betean diñoe zalpurdikoakgaitik: "Olango txankame bi ukabilkada bategaz amaitu leitekez. Eztira orreik askorako igarian, erramuetan edo arrañak artzen. Txibiari laster jaten emongo leuskioe orreik"...
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ERGELKERIA

 • txit bat ez egin

  Azalpena: ezer ez esan

  Adibideak:

  —   Eta zeure barruko zerori zegaitik agertu ez atzo artean? Da atzo be; estu estu izan ezpaziña etzenduan zuk txit bat egingo.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ISILTASUNA

 • txopapeko txakurra baño txakurragoa izan

  Azalpena: bihurria izan, gaiztoa izan

  Adibideak:

  —   Ordurako iru edo lau lagunegaz neurtu neban neure besoen indarra, ukabilka, ta txopapeko txakurra baño txakurragoa nintzan.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • txotxapaindu

  Azalpena: gizon edo emakume apain, ironiaz

  Adibideak:

  —   Norbait iñora joan bada, beste norbait errira etorri bada, urlia erriko gizona edo emakumea erbestean ikusi badaue, galanta badago, gaixorik badabil, eztul txarra badauka, alborengoa badau; auzoan jaiotzea, ezkontzea edo eriotzea gertau dalako, jaiobarria aitaren edo amaren itxurakoa dalako, orko edo ango neskatilleak ezkonsari ona daroalako, gorpuari olango edo alango iljantzia ipiñi deutsielako; goiko ta beko bizilagunakgaitik, txalopa jaubeagaitik, erakusleakgaitik, osagilleagaitik, udaletxeko agintariakgaitik; txankame, txotxapaindu, buztanikara, diruzale, andinaiko, koipelustre, ekin beti ta eragin mingain zorrotzari.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • ur handiko arrain

  Azalpena: garrantzitsu, goi mailako

  Adibideak:

  —   Ni eznaz izan, Peru ta Mikol legez, urandiko arraña —asi zan esaten beren aterpeko lagunai
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: GARRANTZIA

 • ura joanda gero malatua egin

  Azalpena: ezertaz beranduegi arduratu

  Adibideak:

  —   Garai onean otuten jakozan olango gogamenak, garai onean! Ura joan da gero malatua.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: BERANDUA

 • zanbroak atera

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Ni eznaz juango, lenagakoan be irizillagaz zanbroak atara eustazan da, esan eban pelotarako gertau ziranetatik batek.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: JIPOIA

 • (inoren) zapi zikinak eguztikara atera

  Azalpena: isilekoak jakinarazi

  Adibideak:

  —   Ikasi ta gomutau zituen orretarako, erne-une ta sustraitik, arerio guztien bizitzak, atara eutsiezan euren zapi zikiñak eguzkitara, ta asi ziran, guzur da abar, astiñaldirik lotsagarrizkoenak
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Gazteleraz: sacar a relucir los trapos sucios

 • zaputzak atera

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Gure amari ezer esaten deutsan txotxin ozkil barritxuari zaputzak atarako deutsadaz.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

 • zorribiztu

  Azalpena: aberats berri

  Adibideak:

  —   Zuzitu, banatu, birrindu ta itxasora jaurtiko nituke nik irurok; batzuk, euren neurritik urten gura daben zoroko, itsu, asto, ganbelu dongeak diralako, ta bestea, len be esan dot eta, panparroi, judio, ustel, izurde, zorribiztua.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: ABERASTASUNA

 • zorro bateko urunak ez izan

  Azalpena: desberdinak izan, elkarrekin ezin egonak izan

  Adibideak:

  —   Danak aspertu barik jarduten dabie lan luze done orretan; Tramanak eta Brixek be bai, bada, zer esanik be eztago, olango billaldiak egozan tokian, Tramana ta Brix izaten ziran nagusi edo etxekoandre, biak etxe banatan. Etziran zorro bateko urunak.
  AGIRRE, D.
  Kresala, 1901-1905

  Kontzeptuak: DESBERDINTASUNA

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak