Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 34

 • bai behintzat!

  Azalpena: baietza

  Adibideak:

  —   —Zertarako? —Kaka egiten ez lagateko. —Baita zera be. —Bai beintzat. Orrela ikusita txakurrak be lotsatu lez egiten dira
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • baita zera (ere)

  Azalpena: ironiaz, ezezkoa

  Adibideak:

  —   Batek dirua jaurti ta... —Grak! —Baita zera be! —Ezetz? —Arra bete goragotik joan da. —Laurak izango dira. —Baita zera be! Seirak be badira-ta.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

  Kontzeptuak: EZETZA

 • (inoren) begiko izan

  Azalpena: (inoren) gustuko izan

  Adibideak:

  —   Esan be egin eben errian, ze ete eukan berak, ainbeste pilotu eta kapitainen begiko izan zan Kontze ezkontzarako lortzeko.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • berehalako baten

  Azalpena: arin, berehala

  Adibideak:

  —   Kepa eta Sabin lo errez okertu baiño len berak egingo ebala errezatzaille ta berialako baten amaituko ebala.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • beste mundura joan

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   —Nor dala esan dabe joan dana? —Nora joan? —Beste mundura, demontrez!
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: irse al otro barrio

 • betirako grak eta blast egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Gizonenak iru kanpai ba dira... gure aitagaitik izango da seguru. —Orrela ba da,... arek egin dau betirako grak eta blast.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • bizimodua atera

  Azalpena: bizitzeko beste irabazi

  Adibideak:

  —   Ostuten lotsatu bear da, ez bizimodua ateraten.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

  Kontzeptuak: BIZIA, BIZIMODUA

 • (neure, heure, bere...) bostean

  Azalpena: norberaren baitan

  Adibideak:

  —   Luze eginda egoan, arrituta lez, andre a beregana ez joateagaz. Etorriko da, esaten eban bere bostean, andiagoak be etorri izan dira ta, jausiko da.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • denporarik ezin beteta

  Azalpena: aspertuta

  Adibideak:

  —   Jokoan edo nagikerian, orduak ordu. Denporarik ezin beteta. Len egin ei zituen ordu geiegi itxasoetan.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • eskola ihesi egin

  Azalpena: eskola huts egin

  Adibideak:

  —   Antxoa sasoian, arratsalde baten, maixuari guzurra asmatu eta eskola igesi egin gendun.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • (ezertarako) garretan egon

  Azalpena: gogo handia ukan

  Adibideak:

  —   Lagun artetik etxera iges egiteko garretan egoten egozan danak
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • gatzetarako ez geratu / laga

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Ekarri egizuz bestelako kontuak, beti illeta potozorriekin ibili barik. "Gu gatzetarako geratuko garealakuan" Kontu euki. Ez pentsatu zeu emen gatzetako lagako zaituenik
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • haria luzetik hartu

  Azalpena: (ezer) pazientziaz hartu

  Adibideak:

  —   —Fraileak esan eustan diru kontuagaz ez arduratzeko, Mundakan ba egozala kapitan jatorrak... Kontzek luzetik artu eban aria. Eta bere zeregiñean jarraitu eban semeak galoiak jantzi arte.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • indibaba lore

  Azalpena: prostituta

  Adibideak:

  —   Origaitik geitu be egiten eban, itxastarren istori eta kontuak ezagutu-ta, ez ekiala zelan laga eikeen emazteak euren gizonei bakarrik joaten, barkuetan kamaroteak eukita, itxasontzien keia urrunean agertu orduko indi baba loreak itxas egalean zabaltzen igarten asten zirala jakinda.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • inor izorratzeko bragetak zabalik egon / eduki

  Azalpena: ankerra izan

  Adibideak:

  —   Emen santuei mun egin ezkero, dana eginda dagolakuan geratzen gara. Eskapularixo asko eta iñor izorratzeko bragetak zabalik beti.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • jaramonik ez egin

  Azalpena: (ezertaz) ez arduratu

  Adibideak:

  —   Abadeak berak be, illetetan negar, intziri ta ulu askori jaramonik egiten ez ekian arek be Kalean zear iñori jaramonik egiteko almenik ez eban euki
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • kakalarritan urtu

  Azalpena: beldurtu

  Adibideak:

  —   Nire arriskutan gertatu izan balitz... Kaka larritan urtuko zan ori eta ez zan gaur biziko.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • kalapitxi

  Azalpena: prostituta

  Adibideak:

  —   Gure gizonak portu bakoitzean kalapitxi barrien billa ibiltzen dirala? Ibiliko ez dira ba, gu orrelako mistika txotxin ikusten gaituela?
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • kapadun morroi

  Azalpena: apaiz

  Adibideak:

  —   Eta oneik kapadun morroiok zenbat eskatzen dabe illetetako kantuakaitik?
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • kotak kenduta

  Azalpena: apainduta

  Adibideak:

  —   Jolas eta olgetarako an egoten zan, beste neskatillekin batean Kontze, garbi eta txukun, kotak kenduta, jantzi luze ta koloredunez
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • kukulumutxu

  Azalpena: makurtuta

  Adibideak:

  —   —Bai, asto astoka gabiltzala. —Jarri kukulumutxu, Anton
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • legramua baino baltzago

  Azalpena: oso baltz

  Adibideak:

  —   Txeru ez zan eleizara joaten oitua, ez zalea. Baiña barrua legramua baiño baltzago eukiko ebala, inpernuetan be ez ebala naiko alako gantzerurik, alperrik ukatuko ebala
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • lo erre

  Azalpena: logura handi

  Adibideak:

  —   Kepa eta Sabin lo errez okertu baiño len berak egingo ebala errezatzaille ta berialako baten amaituko ebala.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • lo zorroan

  Azalpena: erdi lo

  Adibideak:

  —   Eta oiean etzan... lo zorroan... nekearen nekepeko tontorraldi illunean Eta adatiko epel-unean, lo zorroan gelditu
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • (inoren) odolak baretuta egon

  Azalpena: sexu grinarik ez ukan

  Adibideak:

  —   Kasildo zarragaz gogoratzen ez? Arentzat ez letorke ba txarto zurelako emakume laguntzaille on bat. Ezagutzen, Kasildo? —Zein, Kubanito? —Bai, Kubanito edo... Ez bildurtu. Aren odolak ondo baretuta dagoz.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • (ezer) odoleko ukan

  Azalpena: berezkoa ukan

  Adibideak:

  —   Oneik kanalatarrok ikaragarriak dira izan be endaz eta sortzez, eta orrelako egitadak egitea odoleko dabe
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

  Gazteleraz: llevarlo en la sangre

 • okanpasak hartu

  Azalpena: jipoitua izan

  Adibideak:

  —   Txo, etxian eta baketan dagonari baketan laga, entzun?, tollanak hartu nai ez ba dozuz. —Zer artu? —Okanpasak. Jakin nai zelakuak iaten diran? —Bragetatik kolpe egiten ba dautsut, amak be ez zaitu ezagutuko ba!
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • planto egin

  Azalpena: (ezer egiteari) utzi

  Adibideak:

  —   Ez da gure kontua zegaitik geratu edo planto egin eben jakitea.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • plater batean ipini

  Azalpena: berdintzat hartu

  Adibideak:

  —   Zeruko santu-santak eta emengo zimarroiak plater baten ez ipini zeuk, e?
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • potozorri

  Azalpena: gogaikarri

  Adibideak:

  —   Ekarri egizuz bestelako kontuak, beti illeta potozorriekin ibili barik.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • toilarenak hartu

  Azalpena: jipoitua izan

  Adibideak:

  —   Txo, etxian eta baketan dagonari baketan laga, entzun?, tollanak hartu nai ez ba dozuz.
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • udakoa egin

  Azalpena: udatiar ibili

  Adibideak:

  —   Orrez gaiñera, udakoa egiten an ezagutu eban bilbotar batek aitari esan eutsalako
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • ume moko

  Azalpena: heldubako

  Adibideak:

  —   Lotsatu be ez ume mokuok tabernara joaten?
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 • ziria sartu

  Azalpena: tronpatu, ezustekoa eman

  Adibideak:

  —   Mutillak aguazillari, zaindariari, ziria sartu eutsen ala ez... geldi bedi hori kapela baten. Zaindaria urrunduten ifarri orduko, bere itzala galdu orduko, barriro lanera. Eta len baiño setatsuago. Abadeari ziria sartu dautsela ta batzuk pozik egon bearra be...
  ZUBIKARAI, A.
  LaiĻoak Mundakan, 1980

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak