Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 103

 • (neure, heure, bere...)-kautan

  Azalpena: gogoetan

  Adibideak:

  —   Baña, berekautan esanaz: "Erdi tontuak pe iñoiz ba-jitxuek animaren kezkak..."
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • San Frantzisko debozinokoa ukan

  Azalpena: putazale izan

  Adibideak:

  —   -Bilbora juan diranak pe, eztira etorriko Aramaitxakua jo aurretik. -Ez, Joxepa; oingo gizonak ez dira ez galduko. -San Franzisko deboziñozkua dabe -Birjiñarik eztagon lekua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PROSTITUZIOA

 • Txitxi baino harroago

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Troke guria, Txitxi baño arruago ebillen bere semia zala-ta
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • aho batera

  Azalpena: ados, iritzi berean

  Adibideak:

  —   -Baña, ezin zeikie igarri Toulouse-n zer ikustera eldu nintzan. -Zer? -lagun danak ago-batera
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • aho batez

  Azalpena: adostasunez

  Adibideak:

  —   guztion aho-batezko baimena. (mitx idaz) Ori dok, ori -eibartarrak ago batez
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • ahoa zabalik

  Azalpena: harriturik

  Adibideak:

  —   Beste bein, eibartar guztiak gogoratuko dira, Eibarrera zelan agertu zan iñoiz ezautu eztan moduko "Rolls-Royce" automobil dotore bat. Uste dot erri guztia aua zabalik laga ebala
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • ahotan erabili

  Azalpena: aipatu, esan

  Adibideak:

  —   Ahotan erabilian gozoz eta zaporez bete zituen hitzak (mitx idaz) Troken semia ez zan aotan erabilli bakua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • ahozabal

  Azalpena: berritsu

  Adibideak:

  —   beste bein, Plaentxiako Meltxor-enian, bere inguruan izugarrizko korrillua ebala, olako ao-zabal batek zeroian sakia; bazan an ollagorra, erbia, tiro otsa ta abarra
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: boquirroto

  Frantsesez: franche caillette

 • (ezeri) antza emon

  Azalpena: (ezer) berdindu

  Adibideak:

  —   Etxaplio batzuen ondorian, Itxuzabalgo soñujolia asi zan pasadoble bati antza emon naixan
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ANTZA

 • arnasarik hartu ezinda

  Azalpena: presaka

  Adibideak:

  —   Or etorri aiz muturrak apurtu biarrian, arnasarik artu ezinda.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PRESA

 • aterik adina maratila eduki / ukan

  Azalpena: larrialdi edo begar guztietarako irtenbideak ukan

  Adibideak:

  —   Arotz batek ez izatekuan aterik aña maratilla, norek izango zitxuan ba?
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: tener respuesta para todo

 • axaxa emon

  Azalpena: akuilatu, laineza eman

  Adibideak:

  —   orregaitik ez ei ziran faltatzen zirikatzalliak diskursua eiñ zeixan axaxa emonaz
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • azkenetan egon

  Azalpena: hil zorian egon

  Adibideak:

  —   Geixotuta, ilzorian, azkenetan euala, eruan zetsen Enbil parroku jauna
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • azpijane(t)an

  Azalpena: traizioz, gaiztoz

  Adibideak:

  —   baina azpijanean, satorraren gisa. (mitx idaz) Jangoikua aguan da demoniua kolkuan, azpijanian nundik biargiñari odola txupauko
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: AZPIKERIA

  Gazteleraz: labor de zapa

 • balantza guztiak (neure, heure, bere...) alde ez eduki

  Azalpena: guztien gustukoa ez izan

  Adibideak:

  —   Ta, aitzen emon biarrian nago on Mateo Mujika beasaindarra danez, Bergarako errian balantza guztiak ez dituala bere alde
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • bartzak kendu

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   Kristo badok pe, kristonak ikusi bear jitxuk. Neuk kenduko jetsadaz, bartzak ez-ezik, baita milagru usañak pe!
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • begietatik sua erion

  Azalpena: guztiz haserretu

  Adibideak:

  —   Eldu paparretik eta begietatik sua zerixola, esan ei zetsan: -Aitxizu ia... "Mixpillao" será usteé... Intendentia, y tu tía. Kakatsu!...Kakatsu!
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HASERREA

 • begietatik suak urten

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Txistuk, orrek maniobra guztiok, berari begira pasau zituan, asarrian-asarrez, zerbait esateko baño erriago, ta arrituan-arrituz txistik eiñ barik, bere begietatik suak urtetzen ebala esan zeikian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HASERREA

 • (inoren) begiko samarra ikusi

  Azalpena: besteren akatsak ikusi (eta norberarenak ez)

  Adibideak:

  —   Iñon begiko samarra erreza ei da ikusten
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: AKATSA

  Gazteleraz: ver la paja en ojo ajeno

 • begitan hartu

  Azalpena: (inori) gorroto hartu

  Adibideak:

  —   oneigatik edo aregaitxik, kontra-maixurorrek begitxan artuta eukan Andando
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: GORROTOA

  Gazteleraz: tener entre ojos

 • berba egiteko baino alferragoa(k)

  Azalpena: oso alferra(k)

  Adibideak:

  —   Rufinok, serbait esan biar ta berba eitxeko baño alperrago, esan ei zetsan: Felix, usuak ei dabixak
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • beroarena kendu

  Azalpena: handiegi edo larregi esandakoa zuzendu

  Adibideak:

  —   -Bosteun ez-pazitxuan be ez zitxuan urrin ibilliko -A, ori beste gauza bat dok. Kendu beruana, kendu. -Bueno, eunen bat bazitxuan baintzat
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • bertan behera

  Azalpena: tanpez

  Adibideak:

  —   Bai-ta ere, gerta oi da, iñoiz, etxe berrira aldatutako txindurtza, ezin-etsiz, edo lengoaren miñez, bertan-bera sallean zarrera itzultzea (kaz lanak) aldamiñotik bera jausi zan, eta danen errukirako, bertan-bera golpian, siku, il da geratu zan
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • bertan behera utzi / laga

  Azalpena: bat batez abandonatu

  Adibideak:

  —   egur zamaua bertan-bera lagata, zatoz ona
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • beste etxea

  Azalpena: prostibulua

  Adibideak:

  —   I, mutiko. Mezedez, esango al deskuk "neska txikien" etxia nun dan? -Zer? -Ba... badakik, beste zerak... -...? -Bai mutil. Beste etxia...
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PROSTITUZIOA

 • bide batez

  Azalpena: aldi berean

  Adibideak:

  —   ekarri zeinke bide batez gure atxurra. (manual) Takurragaz ez euan elizakuen konturik ta lagun moduan juan zan bizitatxo bat egiteko atxikian. Ia bidebatez ebitau zeikian zibilletik enterratzia
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: de paso

  Frantsesez: dans le même temps

 • bizkarra berotu

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   [...] len esandako gizon oietxek / ez dira oso bapuak / bizkarra ongi berotutzia / merezi du olakuak. (sas joan) bere semia il zala ta kontuk eskatze alde Kristori bizkarra berotzeko asmuz
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: JIPOIA

 • (inoren) bizkarrera

  Azalpena: (inoren) ardurapean

  Adibideak:

  —   Bakar batzuen bizkarrera baitago egiteko den guzia. (mintz aur) Krespo dalako bat il ei juek eta gure bizkarrera datuaz kulpak
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) cuenta

 • buenajeria egin

  Azalpena: agur gozoa egin

  Adibideak:

  —   Urtetxuak zeroiezen alkar ikusteka, kolejixotik urten ebenetik. Ta, lengunian alkartu ziran, aspaldiko aldiz, Bilboko kale baten. Alkarri zekulako buenajeria eiñ ondoren, asi ziran bata-bestiari euren barrixak kontatzen
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • buru batez

  Azalpena: adostasunez

  Adibideak:

  —   Txistuk, orrek maniobra guztiok, berari begira pasau zituan, asarrian-asarrez, zerbait esateko baño erriago, ta arrituan-arrituz txistik eiñ barik, bere begietatik suak urtetzen ebala esan zeikian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • buru-belarri

  Azalpena: saiaturik, amorruan

  Adibideak:

  —   burubelarri lan egin. (yakin iii) Biargin arasuetan buru-belarri sartuta euan
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • buru-hauste

  Azalpena: kezka

  Adibideak:

  —   etxera eruan zitxuanian, ango buru-austiak. Ez ba jakin zelan ipiñi.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: quebradero de cabeza

 • (inori) burua berotu

  Azalpena: sustatu

  Adibideak:

  —   apropos nabillela / dena arrotua / ta izaten da zeñek / buru berotua (balen.) Norbaitek burua berotu dio (nap esa) Choro izan zan, bolara aretan, paskuakua eitxeko burua berotu zetsenekua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: SUSTATZEA

  Gazteleraz: calentar la cabeza

 • burua lehengo samatik ukan

  Azalpena: iritziz edo ohituraz ez aldatu

  Adibideak:

  —   Komedixak amaitu ziranian, baztarretan aldenduta ebizen gizon guztiok asi ziran bana-bana etxeratzen. Mariño pelotaria be azaldu zan, alakoren batian, Eibarrera, burua lengo samatik ebala.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: IRMOTASUNA

 • egurkadak eman / hartu

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   sabtu madarikatu onek egurkada ederrak artu biar jestaz
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: JIPOIA

 • emon-emon egin

  Azalpena: jipoitu

  Adibideak:

  —   plaentxiatarra baño mutil morrozkuaua za, da emon-emon eiñ da kolpez maspilduta laga ei eban
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: JIPOIA

 • erreglatik kanporako

  Azalpena: aparta, berezia

  Adibideak:

  —   Eibarren beti izanten ei ziran erreglatik kanporakuak. Eibartarrak apartak ziralako
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • etsipena eman / hartu

  Azalpena: galdutzat eman

  Adibideak:

  —   Etsimena emanik daude medikuak (errik itsas) motxallen arteko sasi-medikuen etsipena artu ondoren
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • etxekalte

  Azalpena: norbere buruaren hondatzaile

  Adibideak:

  —   Bazan, olako, Urdei edo deitzen zetsan etxekalte bat, beti biarrari nundik tati edo zirkiñ eiñgo ibiltzen zana
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • ez bat eta ez bi

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   Ontan, ez bat eta ez bi, Txomin'taz errukituta edo, erasoa amor-ematen asi zan (amab eg) Ez bat eta ez bi. Esan baeban, esan eban. Esan da eiñ
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: EZUSTEA

  Frantsesez: de but en blanc

 • (inongo) ezpalekoa izan

  Azalpena: inongo ohiturak edo espiritua eduki

  Adibideak:

  —   Elgetako babia, egozkorra; ta jentia gogorra. Txomiñ be, angua zanez, bertako urak zeroiazen. Ala biar be, jatorrizko ezpalekua izango bazan
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: JATORRIA

 • eztitan egon / gelditu

  Azalpena: gozatu, pozik egon

  Adibideak:

  —   Gertaera orregaitik, lagunak eztitxan egoazen, Troikeri adarra jotzeko
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ALAITASUNA

 • eztula egiteko baino alferragoa(k)

  Azalpena: oso alferra(k)

  Adibideak:

  —   Baña, ardi errebaño guziak izaten ei dabe euren ardi baltza ta, Plaentxiak pe baeukan beria; eztula eitxeko baño alperraua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • ganbaratik eginda

  Azalpena: eroturik

  Adibideak:

  —   Ezºdakigu Eibarko aiziak ala Plaentxikuak ikututa, baña gizajua ganbaratik eiñ-da ebillen
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: EROMENA

 • goraintziak ere ez eman

  Azalpena: ezer ez eman, dirurik ez eman

  Adibideak:

  —   Nere senitxartian, koxketatik len be ondo gabiz. Neri, bada ezpada, ezta gorantziarik pe ez deste emoten
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • gorriak ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Gorriak ikusiak itun (txan kant) Ankako-min itzalak oratu zetsan gure juezari, gorriak ikusteko (len ikusi eziña baeukan be)
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: pasarlas moradas

  Frantsesez: en voir des vertes et des pas mûres

 • haizeak eduki

  Azalpena: harro ibili

  Adibideak:

  —   Eztakiguz egiak izango ziran plaentxiar arek kontatzen zituanak, ala Tarascon-go Tartariñen antzerako aiziak euskazen
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • hanka bat kanposantuan eduki / ukan

  Azalpena: eri larri egon

  Adibideak:

  —   Don Nikanor medikuak esan jestak anka bat kanposantuan duala
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ERITASUNA

 • hanka(k) jaso

  Azalpena: ihes egin

  Adibideak:

  —   Arnoateko semiak esan eban moduan, ospitxalera eruan. Ta, berriz be bizkor jaso zitxuen euren ankak
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: IHESA

  Frantsesez: prendre ses jambes à son cou

 • hankak altxatu

  Azalpena: alde egin

  Adibideak:

  —   Ibaixan bestaldia artu nebanian, bixkor altzau najitxuan ankok mendian gora
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • harira joan

  Azalpena: jardunaren funtsera jo

  Adibideak:

  —   Esanak esan, goazen arira (mitx idaz) Ainbestekin, guazen ba arira
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • harri abarra

  Azalpena: galera, hondamendia

  Adibideak:

  —   Kontratistiak, begiak markoz beteta esan eban: -Au dok au arriabarra etorri jakuna.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HONDAMENA

 • hegaztada guztian

  Azalpena: arin

  Adibideak:

  —   Txofer bat hegaztada guztian ei zoian errian, ta aguazillak txistuka gelditu erain zetsanian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • hego bariko belea(k)

  Azalpena: apaiza(k), frailea(k)

  Adibideak:

  —   Jangoikua aguan da demoniua kolkuan, azpijanian nundik biargiñari odola txupauko. Orrek eta abade-pralliak, egu bariko belak, pobre izurratzalliak, gu esnatzen ez bagara, jan biar gaituela
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • hileta erion

  Azalpena: kexatu

  Adibideak:

  —   Anton Ezkerdo sartu zan medikuan etxera, illeta darixola, eskuak gerriaren ezkerreko alderdian zitxuala
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • huts egin

  Azalpena: erratu

  Adibideak:

  —   Onenbeste urtean egin dizut agindu guzia, ezertan ere utsegin gabe (test berri) aurraz eiñdako pronostikuak, errez uts eiñ leike
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: OKERTZEA

 • ikustekoak ikusi

  Azalpena: ezer harrigarria ikusi

  Adibideak:

  —   ez dakit zegaitik, baña, ikustekuak ikusi biar ditxuguz
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • inon direnak

  Azalpena: guztiak

  Adibideak:

  —   Asi nitzan juezari dirua, eperrak, zargu-eskalluak, amorrañak eta iñun diranak bialtzen ta irabazi neban
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: UGARITASUNA

 • inondik inora (ez)

  Azalpena: inola (ez)

  Adibideak:

  —   ezin isildu zuen iñundik iñola. (xenp) Udan zan, da jakiña, iñundik iñora ezin eban billau ostaturik
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: EZETZA

  Gazteleraz: de ninguna manera

  Frantsesez: d'aucune manière

 • ipi-apa

  Azalpena: dena (esan, kontatu...)

  Adibideak:

  —   Kontau zetsaten ipi-apa euren arteko gora-berak guztiak
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • ipur-garbitzaile

  Azalpena: ugazabaren esaneko

  Adibideak:

  —   Biargiñak gogor be gogor eren eureniean, eta, ara nun, arratsalde baten ipur-garbitzalle edo ezkirol bat biarrera zoiala, inguratu dabe biargiñak eta esan detsez kristonak eta bi
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: lameculos

 • izerdia emon

  Azalpena: lan egin

  Adibideak:

  —   Deba erreka naikua izardi emondakua da, ola zaarrak zirala ta geiago
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: LANA

  Gazteleraz: dar el callo

 • jaramon egin

  Azalpena: arreta jarri

  Adibideak:

  —   ez eban beste biderik euki zurrumurru txarrenari jaramon eiñ baño
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: hacer caso

 • jo eta ke(a)

  Azalpena: eginahalean

  Adibideak:

  —   Maritxu ontan jo ta ke zebillen bitartean. (amab eg) Lelengo sozialismua defendituz, maltusianismuan alde asi ei zan jotake
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • kakanarru

  Azalpena: txikitxoa

  Adibideak:

  —   Olako kakanarru alperrak tallarrari jateko besterik eztitxuk izaten
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: BELDURRA

 • kokotseraino beteta

  Azalpena: aseta

  Adibideak:

  —   Beiñ, ondotxo afaldu ondoren, konturatu ziran lagunok Joxe Mari okotzerañok jan-edanez beteta, lo gogorrak artu ebala
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • konpasa galduta

  Azalpena: mozkortuta

  Adibideak:

  —   Beraaz gogoratzen garanok, iñoiz mozkortuta ezautu genduan, da batzuetan zuzen. Korriuanian jardun eban biarrian. Urte batzuetan Otuan aldamenian. Bein, banku gañeko erremintxa artian aztartzen ebillela, -Zer pasatzen jak, Txanboliñ? -esan zetsan Otuak. -Konpasa galdu juat. Da, Otuak erantzun zetsan, bere "konpasian": -Sarri ibiltzen aiz i "konpasa" galduta.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: MOZKORKERIA

 • koskak berdindu

  Azalpena: zorrak ordaindu

  Adibideak:

  —   Kaporalak amar durokua atara, bere kozkak bardintzeko
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ZORRAK

 • kristorenak eta bi (entzun, esan...)

  Azalpena: egia latzak entzun, esan...

  Adibideak:

  —   Biargiñak gogor be gogor eren eureniean, eta, ara nun, arratsalde baten ipur-garbitzalle edo ezkirol bat biarrera zoiala, inguratu dabe biargiñak eta esan detsez kristonak eta bi
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • lameikorik (ere) ez eduki

  Azalpena: dirurik ez eduki

  Adibideak:

  —   Bestiak barriz, argi ta garbi agerti zetsan ez eukala xemeikorik. -Eztaukazula xemeikorik pe? -Ezta lameikorik pe.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: DIRUA

 • lantzean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   ezer billatzen ez bada be, atxikixa ederra izaten da lantzian bein aiziak kanbixatze aldera
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • mihia berotu

  Azalpena: hizketan gero eta ausartago jardun

  Adibideak:

  —   Lelengo sozialismua defendituz, maltusianismuan alde asi ei zan jotake, baña gero, miña berotu jakonian, aren elizak eta obispuak erre biarrak ez ei ekan akaburik
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • muturrak apurtu beharrean

  Azalpena: presaka

  Adibideak:

  —   Or etorri aiz muturrak apurtu biarrian, arnasarik artu ezinda.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PRESA

 • neska txikia(k)

  Azalpena: prostituta

  Adibideak:

  —   I, mutiko. Mezedez, esango al deskuk "neska txikien" etxia nun dan? -Zer? -Ba... badakik, beste zerak... -...? -Bai mutil. Beste etxia...
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PROSTITUZIOA

 • noizik behinean

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   gaita pixka bat izaten degu guk ere noizik beñian. (errik itsas) baña, naiz, noizik beiñeian asarreren batzuek izan, alkarrekin aixkide txamar konpontzen ziran
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • noiz(e)tik behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   noizetik behin beha zagozkigu. (orhoit) Aizekeri astunak, noiztik bein lagunartean badauke lekua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • odolik ez jausi

  Azalpena: arazoa bakean konpondu

  Adibideak:

  —   Guri eskerrak, gaur odolik jausi ez bada errixan, baña beti orretara gauzak juanko ez diranez, agintarixak kriminal ori sartu deixela karselan
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Gazteleraz: no llegar la sangre al río

 • otxinak egin

  Azalpena: dirutu

  Adibideak:

  —   Bere ferreterixakin, Eibarko errixan, erremintxa saltzen otxiñak eiñdakua
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ABERASTASUNA

 • pentsatzeko baino alferragoa(k)

  Azalpena: oso alferra(k)

  Adibideak:

  —   Noiz izan aiz ba i argia? Pentsatzeko baño be alperraua aiz ta
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • pipa jo

  Azalpena: alferkerian egon

  Adibideak:

  —   Izendautako egunien, juan zan Urdei, pipia jotia agindu zetsen tallar aretara
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • piparmindu

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   -Karmentxu maitia, zein anka zan miñez neukana? Ezkerra ala eskumia? Ta, don Josek, piparminduta: -Astuan arrantzia, min gabia
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HASERREA

 • poltsa berotu

  Azalpena: dirutu

  Adibideak:

  —   Padarra zan bat, Ameriketa aldian urte illara bat urratu ondoren pltzia berotzeke etorri zana
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ABERASTASUNA

 • (ezeri) puntarik ez ikusi

  Azalpena: (ezeri) konponbiderik ez ikusi

  Adibideak:

  —   Laugarren astian sartu gara erriko biargin zintzuak uelgan gaozela, ta oindiok puntarik pe ez da ikusten
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • sakea eroan

  Azalpena: hitza gehien edo goren egin

  Adibideak:

  —   beste bein, Plaentxiako Meltxor-enian, bere inguruan izugarrizko korrillua ebala, olako ao-zabal batek zeroian sakia; bazan an ollagorra, erbia, tiro otsa ta abarra
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • sakristian firman jaurti

  Azalpena: ezkondu

  Adibideak:

  —   Joxentzako be, ezkondu aurretiko kontuak akabau ziran, bein sakristian firmak jaurti ondoren
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • sits eta mits

  Azalpena: zehazki

  Adibideak:

  —   Maskuelok, ezetz. Eukazen aginduak sits da mits kunplidu biar zitxuala
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • takian-potian

  Azalpena: inoizka

  Adibideak:

  —   Ez zan ajiagaz sarri juaten zana, baiña takian-potian izaten zitxuan beriak
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

 • (ezeri) tati egin

  Azalpena: (ezeri) ihes egin, ebitatu

  Adibideak:

  —   Bazan, olako, Urdei edo deitzen zetsan etxekalte bat, beti biarrari nundik tati edo zirkiñ eiñgo ibiltzen zana
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • tautik ere ez jakin

  Azalpena: ez jakin

  Adibideak:

  —   Erriko jueza ta euskerarik tautik pe jakin ez
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • tipi-tapa

  Azalpena: oinez

  Adibideak:

  —   oitura euken Osintxu aldera, tipi-tapa, ibillitxo bat egiteko
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • tope egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   elizatik urtetzera zoiala, atian tope eiñ eban beste zingaro antzeko arpegidun batekin
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: TOPAKETA

 • trink egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Denporadatxo bat pasau zan alkar ikusteka, ta urrengo kalian alkarregaz trink eiteko okaziñua izan ebenian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: TOPAKETA

 • txakurraren salan paseatzera bidali

  Azalpena: solasa edo harremanak haserrez eten

  Adibideak:

  —   gure tallarian eztagok iñor neri adarra jotzeko, ta au be laster bialduko juat txakurran salan pasiatzera
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • txist bat egin gabe

  Azalpena: isilik

  Adibideak:

  —   Errebiro be, ez ezan kazari makala. Ezeuan lekutik pe mordua ekartzen ei zitxuan. Lagunartian, bestiak txist bat eitxeka euazen artian, ur-bitzetan kontatzen ebillen
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ISILTASUNA

 • txistik egin barik

  Azalpena: isilik

  Adibideak:

  —   Txistuk, orrek maniobra guztiok, berari begira pasau zituan, asarrian-asarrez, zerbait esateko baño erriago, ta arrituan-arrituz txistik eiñ barik, bere begietatik suak urtetzen ebala esan zeikian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ISILTASUNA

 • ukalondoan mahai gainean ezarrita

  Azalpena: zer egin ezean, lanik gabe

  Adibideak:

  —   Ta, emen gare, ukalonduak mai gañian ezarrita, kinzenako egunian, egun alegria izan biarrian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 • ur bitsetan

  Azalpena: harro

  Adibideak:

  —   Errebiro be, ez ezan kazari makala. Ezeuan lekutik pe mordua ekartzen ei zitxuan. Lagunartian, bestiak txist bat eitxeka euazen artian, ur-bitzetan kontatzen ebillen
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • (inork) (inongo) urak eroan

  Azalpena: inongo ohiturak edo espiritua eduki

  Adibideak:

  —   Elgetako babia, egozkorra; ta jentia gogorra. Txomiñ be, angua zanez, bertako urak zeroiazen.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: JATORRIA

 • urteak hartu

  Azalpena: zahartu

  Adibideak:

  —   Mediku guztiak, buru batez, urtiak artu nai baditxut, erretziari lagatzeko esan jestek.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: ZAHARTZEA

 • uso-tortoila

  Azalpena: prostituta

  Adibideak:

  —   Baña, Maskuelo ez zan pozik geratu, usterik olako txaplata birentzako "biriarro", "zozo"-ren ordez esatia, gutxitxo zala. "Beste uso-tortolak ez ete ditxuk gañera"
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: PROSTITUZIOA

 • xemeikorik (ere) ez eduki

  Azalpena: dirudik ez eduki

  Adibideak:

  —   Bestiak barriz, argi ta garbi agerti zetsan ez eukala xemeikorik. -Eztaukazula xemeikorik pe? -Ezta lameikorik pe.
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: DIRUA

 • zerbait esateko baino erreago

  Azalpena: haserre

  Adibideak:

  —   Txistuk, orrek maniobra guztiok, berari begira pasau zituan, asarrian-asarrez, zerbait esateko baño erriago, ta arrituan-arrituz txistik eiñ barik, bere begietatik suak urtetzen ebala esan zeikian
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

  Kontzeptuak: HASERREA

 • (ezeri) zirkin egin

  Azalpena: (ezeri) ihes egin, ebitatu

  Adibideak:

  —   Bazan, olako, Urdei edo deitzen zetsan etxekalte bat, beti biarrari nundik tati edo zirkiñ eiñgo ibiltzen zana
  SAN MARTIN, J.
  Eztenkadak, 1965.

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak