Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 220

 • abantail(a) eraman

  Azalpena: abantailatu

  Adibideak:

  —   Baiña orai gerok geure borondatez egiten dugun penitenzia, eta hartzen dugun pena, alde guztiz da borondatezkoa, baliosa, eta Iainkoari eder zaikana. Eta halatan hunek eramaiten deraue purgatorioetako penari, eta eritasunekoari ere, urreak, bertze diru guztiei eramaiten derauen abantailla.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ABANTAILA

  Gazteleraz: llevar ventaja

 • adimenduan egon

  Azalpena: zentzuduna izan

  Adibideak:

  —   Zergatik bada nahi duzu zuk ere benturaz zeure adimenduan egonen etzaren denborako, eta astirik ere izanen eztuzuneko, zeure egitekoa eduki eta luzatu?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  —   plazer haren erdiesteko, zenbat trabaillu, gau eta egun gaixto iragan behar den pensatzera: eta guztien gaiñetik, plazer eztheus hark, hasi deneko edo hasi gabe akhabatzen den hark, zenbat pena eta atsekabe emaiten duen: eta zein ondore gaixtoa bere ondotik utzten duen konsideratzera, eztut uste, lizatekeiela bat ere egiteko hartan sar litekeienik; ez behintzat adimenduan dagoenik, zentzua buruan duenik, zoro eta itsu eztenik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezertaz) adio erran

  Azalpena: harremanak eten

  Adibideak:

  —   Eta iakizu ezen eztela hemendik aitzina, halako egitekoz, enekin zer gehiago mintzaturik: eta oraidanik, nik hetzaz, adio erraiten deratzudala
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • aditzera eman

  Azalpena: adierazi

  Adibideak:

  —   Konpaiñia berean galdegin zen berehala, ea nori emanen zeikan liburuaren egiteko kargua. Eta bertze guztien artetik, hasi zeizkidan niri neroni aditzera emaiten, lehenbizian kheinuz eta aieruz, eta gero azkenean, klarki eta agerriz, nik behar nituela, egiteko hartan eskuak sarthu.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: dar a entender

 • ahalik eta (...)-en(a)

  Azalpena: ahal den modurik -enean

  Adibideak:

  —   Katon Zensorino hartzaz irakurtzen da (zeiñek baitzuen alferren gaiñean esku eta bothere) ekhartzen zeraukatenean gizon bat bere aitzinera, akusaturik, erraiten zela ezen alferra zela, berehala lehenbiziko gauza eskuetako larrua hazkatzen, eta ferekatzen zioela: eta baldin latz, lodi, eta gogor edireiten bazioen, ahalik eta arintkiena utzten zuela.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ahazabal

  Azalpena: berritsu

  Adibideak:

  —   Ikhusten duzunean ezen presuna bat dela erasle handi, minzatzaille, aha-zabal.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: boquirroto

  Frantsesez: franche caillette

 • ahotan erabili

  Azalpena: aipatu, esan

  Adibideak:

  —   Eta batek eta bertzeak ahotan gaixtoki darabillatela ikhusten duenean, laster egiten du bere konzientziara
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ahotan ibili

  Azalpena: aipatu

  Adibideak:

  —   Komunzki ahotan dabillan solhasa da: eztugu geroko segurantzarik bethi gara periletan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: andar de boca en boca

 • aitorra eman

  Azalpena: aitortu

  Adibideak:

  —   Eta, ezta ez asko, aithorraren emaitea, eta ez gero zeure ordenuan, eta hiltzerakoan, bihurtzeko eta pagatzeko, gogo eta borondate izaitea ere.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezeren, inoren) aitzakia egin

  Azalpena: (inori, ezeri) errua egotzi

  Adibideak:

  —   Trabaillatu nahi etzuenak, hotzaren atxakia egin zuen
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezeri) aitzinaldea eraman

  Azalpena: abantailatu

  Adibideak:

  —   Eta perna hark, gerok geure borondatez hartzen dugunak, eramaiten dio aitzin aldea bertze penari
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ABANTAILA

 • albiriste egin

  Azalpena: harrera ona egin

  Adibideak:

  —   Ea, iende penatuak, indazue albiriste, berri on bat eman nahi derautzuet
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HARRERA

  Frantsesez: faire bonne chère

 • aldez edo moldez

  Azalpena: ezergatik

  Adibideak:

  —   nor da Euskal-Herrian aldez edo moldez, zordun eta obligatu etzaitzunik?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • alfer egon

  Azalpena: alferkeriatan egon

  Adibideak:

  —   Lehenagoko filosofo batzuek, ez aithortzeagatik egon zela behin ere Iainkoa alferrik, erran zuten, mundu haur, Iainkoa alferrik, erran zuten, mundu haur, Iainkoa bera bezala, eterno zela eta haste gabe. Zeren bertzela mundua egin arterainoko bitartean alfer egon beharko zuela Iainkoak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ALFERKERIA

 • anarteraino

  Azalpena: artean

  Adibideak:

  —   anarteraiño bekhatutan egona ta ibilia.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: mientras tanto

  Frantsesez: entre temps

 • arimak egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Oihuz, eta othoitzez zegoela, bere egunak akhabatu zeitzan, arimak egin zeraukan, eta sekulakotz kondenatu zen.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • arimako feriak

  Azalpena: munduko plazerrak

  Adibideak:

  —   Baiña ifernuraz gero, galdu du libertateak bere indarra: itsutu da adimendua, gogortu da borondatea, akhabatu dira arimako feriak, hertsi dira miserikordiaren atheak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • arratsaldeko urrikimendua

  Azalpena: beranduko damua

  Adibideak:

  —   Zeren San Agustinek dioen bezala: Multos solet serotina poenitentia decipere (August. de vera et falsa poenitentia). Anhitz enganatzen ohi du arratsaldeko urrikimenduak, penitentzia berantkorrak
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BERANDUA

 • arropa gorriaz beztitu

  Azalpena: kardenal egin

  Adibideak:

  —   Arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • atsegin hartu

  Azalpena: lasaitu

  Adibideak:

  —   atsegin har ezazue, ezen nik eginen dut hetzaz neure eginbidea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • azken fina

  Azalpena: ondorio nagusia

  Adibideak:

  —   Zeren eztia darion beraska bezala dira haren ezpaiñak, eta olioa baiño leunago haren lephoa, ordea ondorea, azken fina, abszintio belharra bezain min eta gozo gabe.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • azken finean

  Azalpena: azkenean, bururatzean

  Adibideak:

  —   eta zerere bekhatu, eta gaixtakeria oraiñokoan erabili baitugu, hek guztiak utzirik, prestutasun batean iartzera deliberatu: eta halako moldez, thailluz, eta suertez aitzinerat gobernatu, non azken finean, Iainkoaren miserikordiarekin batean erdiets dezagun guretzat ordenaturik eta prestaturik dagoen bozkarioa, zein baita zeruko loria.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) azken finean

  Azalpena: heriotzan

  Adibideak:

  —   Zeren zuk ere Baionako Ipizpiku zinenean, eta bisitan zenenbiltzanean ikhusirik ezen, elizatik kanpoan zebiltzan iende batzuek, nahi zituztela, bere azken finean, gorputza elizan sarthu eta ehortzi; zeure bisita hautsirik, Nafarroako hirur estatuak bildurik, ioan zinen Gorthera
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: (mi, tu, su...) última hora

 • (neure, heure, bere...) azken pontua

  Azalpena: heriotza

  Adibideak:

  —   Hala bada guri ere Iainkoak, bere azken finean, hiltzeko denbora hurbildu zeikanean, erran zerakun: Iende onak, badakusazue nola nagoen neure azken pontuaren bezperan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: (mi, tu, su...) última hora

 • (inoren) baitan zentzatu

  Azalpena: bestetatik ikasi

  Adibideak:

  —   Beha iazozu bada halako bati eta zentza zaite haren baithan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: escarmentar en cabeza ajena

 • bat bedera

  Azalpena: bakoitza

  Adibideak:

  —   igurikitzen dioela bat bederari lainkoaren pazientziak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: cada cual

 • baten bia bihurtu

  Azalpena: inoren erasoari gogorkiago eraso

  Adibideak:

  —   Baina baldin baten bia bihur badiatzot, egin zaitan baiño gogorkiago mintza banakio
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: devolver dos por uno

 • bedere

  Adibideak:

  —   erakutsi duzun borondate borondatetsuak ezterautate utzten, ondotik bedere, zutzaz orhoitzapen egin gabe, liburutto hunen, kanporat atheratzeko, ausartziaren hartzera.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: al menos

  Frantsesez: au moins

 • begi bista

  Azalpena: aurre

  Adibideak:

  —   Begi bistatik galduz gero
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • begia arraitu

  Azalpena: alaitu

  Adibideak:

  —   Hark begia arraitzen dio, hark imprentzuaz bezala bere mendekatzeko gogoa bertze aldera itzultzen dio
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ALAITASUNA

  Gazteleraz: alegrar la cara

 • (ezeri, inori) begia eduki

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   Gero huni eduki behar diogu begia
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inorengana) begia eduki

  Azalpena: zaindu

  Adibideak:

  —   Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zuk zeurea, hain ongi, hain ohorezki eta dohatsuki iragan baitazu, esperantza baitut zeruko lorian, Iainkoaren konpaiñian, kredit handiarekin zaudela: eta hortik helduko zatzaizkidala, eskua emanen derautazula: eta arranoak, airean dohanean, bere umetara bezala, zuk ere enegana begia edukiko duzula.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • begietatik iharrak jauzi

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Eta ezpere beha iazozu haserretua dabillan bati, nola mintzo den, nola ahotik abuiña darion, begietarik iharrak iauzten zaitzan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HASERREA

 • begitarte egin

  Azalpena: errezibitu

  Adibideak:

  —   Egiozu begitarte
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • beharrondoko

  Azalpena: zaflada

  Adibideak:

  —   behar ondoko bat emaiten dioenac.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • behin edo berriz

  Azalpena: inoizka

  Adibideak:

  —   behin edo berriz bekhatu egitera gerthatuagatik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: alguna que otra vez

  Frantsesez: parfois

 • behin eta berriz

  Azalpena: maiz

  Adibideak:

  —   zer eginen du bada behin eta berriz, berariaz eta luzaro beha egote hark?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

  Gazteleraz: una y otra vez

 • behintzat

  Adibideak:

  —   animalia adimendurik eztutenek ere, behintzat erleek eta xinhaurriek.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: al menos

  Frantsesez: au moins

 • bela egin

  Azalpena: itsaskatu

  Adibideak:

  —   Haize ona denean, bela egin gabe gelditzen den untzia bezala
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezertan) belarrietaraino sartua egon

  Azalpena: oso sartua egon

  Adibideak:

  —   Eta bitartean beharrietaraiño bekhatutan barrena sarthuak egon
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: estar metido hasta el cuello

 • beltzuri egin

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Beltzuri bai, baiña begitarterik ez egitea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: fruncir el ceño

  Frantsesez: froncer les sourcils

 • beregainezko

  Azalpena: aparta

  Adibideak:

  —   ez ordea beregaiñezkoak eta abantaillezkoak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • beregainki

  Adibideak:

  —   gizona bera, bere gainki.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: sobre todo

  Frantsesez: surtout

 • besta eta begitarte egin

  Azalpena: harrera ona egin

  Adibideak:

  —   Ontasunari egiten dio besta eta begitarte
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) betea eman

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Eman zioen bere bethea, eman zioen zafadarrako eder bat.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: dar (su) merecido

 • bezainbat

  Azalpena: hainbeste

  Adibideak:

  —   ianhari gozo baten iatean bezanbat atsegin hartzen baitu.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: otro tanto

 • bezainbatean

  Azalpena: hainbeste

  Adibideak:

  —   ordea izaiteaz denaz bezan batean.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bezainbeste

  Azalpena: hainbeste

  Adibideak:

  —   asko duten bezain bertze garazia.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bi bian

  Azalpena: elkarrekin

  Adibideak:

  —   Eta ihes egitea da, hartako okhasinoetarik, solhasetarik, inkontruetarik, eta gogoetetarik begiratzea. Zeren dirua ezta segur ohoinak diren lekhuan; ez ardia otsoen artean; eta ez estupa suaren aldean. Gauza perilosoak dira hauk elkharrekiko, eta bai gizona eta emaztea ere berak bakharrik bi bian egoiteko.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bi iletan jarri

  Azalpena: zahartu

  Adibideak:

  —   Erraiten zaitzu zahartzen hasi zarela, bi illetan iarri zarela, begiak lanhotzen hasi zaizkizula
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ZAHARTZEA

 • (inori) (ezertarako) bide(a) eman

  Azalpena: aukera eman, lagundu

  Adibideak:

  —   biderik emaiten ezpadiozu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: LAGUNTZA

  Gazteleraz: dar pie

 • (ezeri, inori) bidegabe egin

  Azalpena: iraundu

  Adibideak:

  —   Hain gutitan, non baitirudi ezen bide gabe egiten dioelalankoak bekhatoreari
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: IRAINA

 • bihotz eman

  Azalpena: adoretu, sustatu

  Adibideak:

  —   Hunek bihotz emaiten deraut
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bihotz hartu

  Azalpena: animatu

  Adibideak:

  —   ea arima izitua, bihotz har ezazu, esportza zaitezi, etzaitezila errenda, eztezazula gal esperantza
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bihotz ukaldi

  Azalpena: atsekabe

  Adibideak:

  —   zer bihotz ukhaldi errezibituko duzu!
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bihotza hautsi

  Azalpena: penatu

  Adibideak:

  —   Etzaika bat ere bihotzik hautsten: etzaika bat ere hala dagoen on-beharra urrikaltzen
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: DAMUA

 • bizia edeki

  Azalpena: (inork inor) hil

  Adibideak:

  —   Konsidera ezazu bada zuk, zeure etsaiari barkhatu nahi ezteraukazuna, barkhatu zerauela lainkoak, bizia edeki zeraukaten etsaiei
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • biziaren penan

  Azalpena: hiltzeko mehatxupean

  Adibideak:

  —   Biziaren penan, hurreneko bortz egunetan Seminaris hark manatzen zuen guztia egin zedilla.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: bajo pena de muerte

  Frantsesez: sous peine de mort

 • boz batez

  Azalpena: akordioz

  Adibideak:

  —   guztiek batetan, eta boz batez aithortzen, erraiten eta Kofesatzen dute.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

  Gazteleraz: a una voz

  Frantsesez: d'une seule voix

 • brankan ipini

  Azalpena: aurreneko puntuan jarri

  Adibideak:

  —   Eta ohore bailliz bezala, iuramentuak ibenzeituzte brankan, lehenbiziko hastean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • bularka jarri

  Azalpena: tematu

  Adibideak:

  —   Beraz hunelatan zintki eta 6ntki, maiz eta lehiatuki, behar gatzaitza azken fineko iraunpenaren eta perseberatzeko donuaren eskatu: eta hunetan geure ahal guztiaz permatu eta bulharka iarri
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: SETAKERIA

 • buru eman

  Azalpena: amaitu

  Adibideak:

  —   Eta emanen buru
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: AMAIERA

  Gazteleraz: dar término

  Frantsesez: mettre un point final

 • (neure, heure, bere...) burua desegin

  Azalpena: arduratu

  Adibideak:

  —   Eztio lorik egitera utzten, gau eta egun haren mainatzen eta errekaitatzen, bere burua deseginik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) burua erre

  Azalpena: (inorgatik) sakrifikatu

  Adibideak:

  —   Dudan guzba pobrei eman badiazet ere, eta neure burua erratzera utz badezat ere, etzaizkit hek guztiak deus baliatuko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • buruan ilea ukan baino gehiago

  Azalpena: asko

  Adibideak:

  —   buruan ille duzun baiño bekhatu gehiago egin duzun orrek.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: UGARITASUNA

  Gazteleraz: más que pelos en la cabeza

 • (inoren) buruaren gainean ikatz biziak bildu

  Azalpena: inoren estimazioa irabazi

  Adibideak:

  —   Emozu zeure etsaiari gose denean iatera eta egarri denean edatera, zeren halatan bildukoitutzu ikhatz biziak haren buruaren gaiñean. Erran nahi du: nola ikhatz biziek elkarganatzen dituzunean, sua pitzten eta egiten baitute: hala etsaia baithan ere, egiten derautzatzun ongiek eta zerbitzuek pitzten dute eta egiten amorioaren sua, bakea, adiskidetasuna
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • buruko ileak laztu

  Azalpena: beldurtu

  Adibideak:

  —   Bada zeure azken finean, heriotzeko orenean, behar ordu guztien gaiñeko behar orduan, zer damu, zer bihotz ukhaldi errezibituko duzu! Zer pena eta atsekabe sentituko duzu, Iainkoak hutsik, behar duzuna gabe, kanporat egotz zaitzanean? Nescio vos. Etzaituela ezagutzen, berandu duzula, erremediorik erran diazazunean? Eta hunela erranik, athea herts diazazunean? Badirudi, hunetan pensatzeak berak ere, sekulakotzat musut-huts gelditu behar duela ikhusteak, nehori buruko illeak latzten derautzala.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BELDURRA

  Gazteleraz: poner los pelos de punta

  Frantsesez: faire dresser les cheveux sur la tête

 • burutan atera

  Azalpena: betekizuna kunplitu

  Adibideak:

  —   Eta zuk guztiak arraiki eta alegeraki errezibi. Zuhurki honseilla, kida, goberna eta burutan athera.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: sacar adelante

 • (neure, heure, bere...) burutik

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   ez naiz neure burutik mintzo.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: por (mi, tu, su...) cuenta

  Frantsesez: de son propre chef

 • (neure, heure, here...) buruz

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   berak dira bere buruz asko gora mintzo!
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: de motu propio

  Frantsesez: de son cru

 • damu hartu

  Azalpena: penatu

  Adibideak:

  —   erregek bere semearen falta haur iakin zuenean, iainkoak daki zenbat damu harzen zuen
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • david baino sainduago izan

  Azalpena: oso santua izan

  Adibideak:

  —   David baiño sainduago, Sanson baiño balentago, eta ez Salomon baiño iakinsunago
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • egiatik atean ibili

  Azalpena: erratua egon

  Adibideak:

  —   Hala bada zuk ere etsaiaren erranei irri egiteaz edo ez deus ihardesteaz, emaiten duzu aditzera, eztakiela zer mintzo den, egiatik athean dabilela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inorenak) egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Egin dik hireak, gaur eskatuko zaizkik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Frantsesez: avoir son compte

 • (neureaz, heureaz, bereaz...) egin

  Azalpena: nahi dena egin

  Adibideak:

  —   Bereaz egin duenean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: salirse con la suya

 • (inorekikoaz) egin

  Azalpena: inorekiko harremanak hautsi

  Adibideak:

  —   Nik hautsi dut munduarekin, egin dut harekikoaz
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • egunetik egunera ibili

  Azalpena: luzamendutan ibili

  Adibideak:

  —   Baiña guk eztugu hala egiten, egunetik egunera gabiltza, bethi prometa, bethi gogo har; eta behin ere ez ethen, behin ere ez delibera ez konpli
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • egur egin

  Azalpena: sutarako egurra bildu

  Adibideak:

  —   Hari zela egur egiten
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • elaberri

  Azalpena: marmari

  Adibideak:

  —   han da munduko elha-berri, erran-merran eta nahasketa guztia.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • elaberriti

  Azalpena: berri kontari

  Adibideak:

  —   elha berriti eta salhati.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: correveidile

 • elkar eduki

  Azalpena: elkarri lagundu

  Adibideak:

  —   Eta halatan haur ihkusirik guztiek elkhar dadukate, elkharri laguntzen zaitza, elkhar onhesten dute.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ELKARTASUNA / LAGUNTZA

 • (neureak, heureak, bereak...) eman

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Gutienean berak emanen derautzatela, azotea izanen duela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • erabia eraiki

  Azalpena: gordean dagoena agerrarazi

  Adibideak:

  —   Eta tentatzaillea ere eztatza behin ere lo: hark eraikitzen du erbia, pitzten du sua, gogoratzen du bekhatua, iratzartzen du haragia: eta iratzarriz gero, gaitz da lohakartzen; gogoa iratzz gero, gaitz da susegatzen eta bere lekhura bihurtzen.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: levantar la liebre

  Frantsesez: lever la liévre

 • erantzute egin

  Azalpena: erreprotxatu

  Adibideak:

  —   Zeren etsaiek geure faltak erranez, eta hetzaz erantzute eginez
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • erauki esan

  Azalpena: errenditu

  Adibideak:

  —   Geureaz denaz bezan batean, errendaturik iarririk, garaitia emanik, erauki erranik, eztugula indarrik asko ezaguturik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: darse por vencido

  Frantsesez: rendre les armes

 • erresumin

  Azalpena: oinaze

  Adibideak:

  —   hatz gordin eginik, gelditzen zaitzu ondotik errasumina.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • erroak utzirik adarrei lotu

  Azalpena: arazoaren muninera ez jo

  Adibideak:

  —   Likurgo Thraziako erregeari iduritu zeikan ezen, etzela ordenantzat arnoaren debekatzea, zeren hura zela erroak utzirik, adarrei lotzea.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: andar(se) por las ramas

  Frantsesez: tourner autour du pot

 • errotan irinik ez lotu

  Azalpena: inguruko giroaz ez kutsatu

  Adibideak:

  —   Gaitz da tratuetan eta salerosietan, bethi egiaz ibiltzea; bertzerena eskuan darabillazularik, ez kutsatzea, errotan irinik ez lotzea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • esku eman

  Azalpena: lagundu

  Adibideak:

  —   Baldin Iainkoak permititzen eta esku emaiten ezpalio
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • esku hartu

  Azalpena: agintea ukan

  Adibideak:

  —   esku handia hartzen duela emazteak amurus itsutuaren gaiñean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • esku toki

  Azalpena: euskarri

  Adibideak:

  —   eztu esku-tokitik, eta ez lotzeko girthainik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezertan) eskua(k) sartu

  Azalpena: interbenitu

  Adibideak:

  —   Eta bertze guztien artetik, hasi zaizkidan niri neroni aditzera emaiten, lehen bizian kheinuz eta zieruz, eta gero azkenean, klarki eta agerriz, nik behar nituela egiteko hartan eskuak sarthu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: meter las manos (en algo)

 • eskuak iratxeki

  Azalpena: harrapatu

  Adibideak:

  —   Ohoiñari ere ebastera dohanean, gogoratzen zaika, eskuak iratxeki badiatzote, gutienean bereak emanen derautzatela, azotea izanen duela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HARRAPATZEA

  Gazteleraz: echar el guante

  Frantsesez: mettre la main au collet

 • eskuei eragin

  Azalpena: lan egin

  Adibideak:

  —   Eskuei eragiten daraue: orduan bere artea, antzea, maiña eta ahal guztia enplegatzen du
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: LANA

 • (neure, heure, bere...) eskuko

  Azalpena: (neure, heure, bere...) arduerapean

  Adibideak:

  —   utzten deraku geure eskuko.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) cargo

  Frantsesez: à sa charge

 • eskuko ukan

  Azalpena: menpean ukan

  Adibideak:

  —   Nola geure borondatea guere eskuko baitugu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inorekin) ez ahaide eta ez bernaje izan

  Azalpena: harremanik ez ukan

  Adibideak:

  —   Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zeuk zeurea hain ongi, hain ohorezki eta dohatsuki iragan baituzu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inor, ezer) ez bezalako

  Azalpena: desberdin

  Adibideak:

  —   ni ez bezalakorik, ni baiño hunetako giagorik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • eza eman

  Azalpena: ezetz esan

  Adibideak:

  —   Hari ere emaiten diozu eza, erraiten diozu eztakizula othoi gauza hartzaz mintza
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ezen ez

  Adibideak:

  —   Gauza segura da, eta bat ere dudarik eztuena, probetxuago eta merituago izanen duzula, orai zerorrek, bizi zarela, eta osasuna duzula, zeure eskuz probeari amaiten diozunaz, ezen ez gero hiltzarekoan ordenatzen diozunaz.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ezertan eduki

  Azalpena: kontsideratu

  Adibideak:

  —   Eta ezertan edukitzekoa denz?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ezetabai

  Azalpena: diskusio

  Adibideak:

  —   ez eta bai asko den lekhuan.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ezinbesteko

  Azalpena: ekidin ezineko

  Adibideak:

  —   Eta azken oreneko penitentzia hark badiondi bortxazkoa, ezin bertzezkoa.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ezinbestez

  Azalpena: behartuz gero

  Adibideak:

  —   Purga ezin bertzez, eri zarenean.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: en última instancia

  Frantsesez: en dernier ressort

 • ezpataren ahotik iragan

  Azalpena: (inork inor) hil

  Adibideak:

  —   Erdietsikoitut, atrapatukoitut,aspertuko natzaie, guztiak ezpataren ahotik iraganeintut
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ERAILKETA

  Gazteleraz: pasar por el filo de la espada

  Frantsesez: passer au fil de l'épée

 • ezpataz iragan

  Azalpena: (inork inor) hil

  Adibideak:

  —   Antzasuenak garaitzen du bertzea, bere meneratzen du, azpiratzen du, lurrera egotzten du, ezpataz iragaitera darama
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ERAILKETA

  Gazteleraz: pasar a cuchillo

 • (inopren) feriak akabatu

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Iragan zaie hei bere denbora, akhabatu dira heken feriak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Frantsesez: casser sa pipe

 • fin gaitz egin

  Azalpena: ondorio txarrak gertatu

  Adibideak:

  —   Gero fin gaitz egiteko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) gainera hartu

  Azalpena: ardurapean hartu

  Adibideak:

  —   eta are gehiago iakinagatik ere, on da disimulatzea, ez iakin iduri egitea, ez iabetzea, ez bere gaiñera hartzea, edo desenkusatzea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: cargar sobre (sus) espaldas

 • gaitzez jarri

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Zeren ez naiz ni hargatik bekhaiztuko, eta ez mutturturik gaitzez iarriko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • gakoaz egon

  Azalpena: gordean egon

  Adibideak:

  —   Gakhoaz dagoela erraiten da
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: estar bajo llave

 • galdu gordean ibili

  Azalpena: hondatzeko puntuan egon

  Adibideak:

  —   Egitekoak egitekotan direnean, galdugordean dabiltzanean, orduan edukazu zuk egundaño baiño esperantza gehiago
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • garra altxatu

  Azalpena: hasiera eman

  Adibideak:

  —   Behar da behar, behar danean, khar aphur bat ailtxatu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: prender la mecha

 • gero eta gero

  Azalpena: denboraren poderioz

  Adibideak:

  —   gero eta gero doha gaixatuaz, zailduaz eta gogortuaz.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: cada vez más

  Frantsesez: de plus en plus

 • gero eta gero (ere)

  Azalpena: denboraren poderioz

  Adibideak:

  —   Baiña ardia orenetik orenera, lekhuz aldatzen da, oihanean barrenago sartzen da, bethi eta galtzenago eta errebelatzenago da. Hala bada bekhatorea ere, gero eta gero galtzenago, errebelatzenago eta bere aztura gaixtoetan barrena sartzenago da.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  —   Eskiribatzen hasten zarenean, ezin higi ditzakezu erhiak, lothuak bezala daude. Zeren ezpaitira usatuak. Baiña gero eta gero usatzen eta trebatzen dira, hain trebatzen, ezen azkenean, bertze alderat beha zaudela ere, hitzen erdiak eskiribatzen baititutzu.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • geroko gero

  Azalpena: luzamendu

  Adibideak:

  —   Eta orai bereon, presenteon hasten naiz: ezta ia gehiago, geroko gerorik, luzamendurik, eta ez ephetan ibiltzerik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • gerotik gerora ibili

  Azalpena: luzamendutan ibili

  Adibideak:

  —   Neure iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bihotzetik. Heldu nintzen. Ezterautazu iguriki. Ordea eneak dira faltak, enea da hobena. Gerotik gerora ibili naiz, eta hala dabillanari gerthatzen ohi zaikana egin zait niri ere.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezer) gerotik gerora luzatu

  Azalpena: luzatu

  Adibideak:

  —   Eta guztiz ere zure zerbitzari ttipi hunen trabaillu aphur haur, gerotik gerora egitekoen luzatzeak, zenbat kalte dakharkeien, zuk hain ongi dakizun pontu haur, nori egonen zaika zuri ezpadagotzu?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • gibel beldurti

  Azalpena: fidakaitz

  Adibideak:

  —   gaixtoa bethi da gibel beldurti, eta gogoan behartsu.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • gibela eman

  Azalpena: mesprezatu

  Adibideak:

  —   Munduari gibela emanen diot
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: MESPREZUA

 • giharran ukitu

  Azalpena: hunkitu

  Adibideak:

  —   Erraiten diozu eztakizula othoi gauza hartzaz mintza, zeren sobera zaudela errea, zaurtua, eta giharran ukitua
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tocar en la herida

  Frantsesez: toucher au vif

 • gogo hartu

  Azalpena: erabaki

  Adibideak:

  —   eta halatan hartu dut gogo, lehenbiziko parte hunen, lehenik benturatzeko, eta berri iakitera bezala aitzinerat igortzeko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ERABAKIA

 • gogoa eduki

  Azalpena: nahi

  Adibideak:

  —   hartan pentsatzen, eta ez gogorik edukitzen
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tener ganas

 • gogoan erabili

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Bada biz hala, zuk diozun bezala, eta gogoan darabillazun bezala, gertha dakizun
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • gogoan iragan

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Eta ez gogoan iragan nolakoak izanen diren
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • gogoetan egon

  Azalpena: pentsatu

  Adibideak:

  —   Ea nondik edo nola mendekatuko den bethiere gogoetan egoitea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • gogora ekarri

  Azalpena: gogoratu

  Adibideak:

  —   Eta egundaiño egin ditutzun falta guztiez orhoitzen zaitu, guztiak gogora ekhartzen derauzkitzu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: OROIMENA

  Gazteleraz: traer a la memoria

 • goiti eduki

  Azalpena: ez hondoratu

  Adibideak:

  —   Eta nola baitzihoan dudatuaz, eta findantziaren galduz hala zihoan itsasoan barrena ere sarthuaz, estaliaz eta hondatuaz: halako moldez, ezen azkenean guztiz honda etzedin, bere nabusiak eskua, goiti edukitzeko, eman behar izatu baitzeraukan, erraitzen zioela...
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: mantener a flote

 • (ezer, deus) guti

  Azalpena: guti

  Adibideak:

  —   zeren bertzelako esperantzak deus guti balio du.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: poca cosa

  Frantsesez: peu de chose

 • guztiarekin ere

  Adibideak:

  —   ezpaitute guztiarekin ere, orainokoan.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: con todo

 • guztiz ere

  Adibideak:

  —   gaitz da orduan egiazko penitentzia egitea, eta izaitea guztiz ere lehen debozinoan usat eztenarentzat.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: sobre todo

  Frantsesez: surtout

 • halarik(an) ere

  Adibideak:

  —   ordea halarik ere, etzuen nahi lainkoak, han zegoena, zegoen geldirik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: no obstante

  Frantsesez: cependant

 • hanbatik hanbatean

  Azalpena: zirkunstantzia berdinetan

  Adibideak:

  —   eta hanbatik hanbatean gaixtoago eta perilosago da zahartzean gaixto izaitea, gaztean baino.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • handi nahi

  Azalpena: harrokeria

  Adibideak:

  —   Han urguillua, handi nahia.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HARROKERIA

 • handik eta halatan

  Azalpena: hala

  Adibideak:

  —   eta nola halaber handik eta halatan zuk zeure burua galtzen duzun.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • handik harat

  Azalpena: ordudanik

  Adibideak:

  —   ordea handik harat, salduz gero, gelditzen da sekulakotz saldua.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  —   ekharri zenduen, gero ere, behar zen erremedioa, eta handik harat, halako desordenuen debekatzeko ordenantza eta manamendua.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

  Gazteleraz: de allí en adelante

 • (neureak, heureak, bereak...) hartu

  Azalpena: jipoitua izan

  Adibideak:

  —   erran bailio bezala: esker emok ene koleran egonari, zeren bertzela, hartuko ituen egun heureak
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • hatsa sabelean ukan

  Azalpena: bizirik iraun

  Adibideak:

  —   Biziak diraneiño, hatsa sabelean deiño, arima gorputzetik iltki arteiño
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • hatsaren gainean jarri

  Azalpena: lasaitu

  Adibideak:

  —   Eta gero sosegatuko naiz, ardura guztiak utzirik, pausatuki hatsaren ganean iarriko naiz, erraiten dudala neure baithan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: respirar hondo

 • hemengo aldia egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Hemengo aldia egin duzu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • hemengoaz egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Hemengoaz egin hurran dugula
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • hi handi ni handi

  Azalpena: lehian

  Adibideak:

  —   Baiña hi handi ni handi hisikaturik egoteak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inoren) hitza dirutzat hartu

  Azalpena: inoren esana estimatu

  Adibideak:

  —   halakoren hitza dirutzat hartzen duzu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Frantsesez: prendre pour argent comptant les paroles (de quelqu'un)

 • huts egina(k) joan

  Azalpena: erratua egon

  Adibideak:

  —   Eta zu zoazilla huts egina eta bide errealetik eta zabaletik aldaratua eta errebelatua
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: OKERTZEA

 • iduri egin

  Azalpena: itxura egin

  Adibideak:

  —   Ez iakin iduri egitea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • igor ziri

  Azalpena: ilunabar

  Adibideak:

  —   ez igortziriren, ez ozprinaren, ez uren, ez suren.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ihizia eraiki

  Azalpena: gordean dagoena agerrarazi

  Adibideak:

  —   Iratzartzen dute lo datzana, eraikitzen dute ihizia
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: levantar la liebre

  Frantsesez: lever la liévre

 • ijitoen kondea

  Azalpena: ukimena

  Adibideak:

  —   Baiña guztien gaiñetik borzgarren zensu korporalari, zein baita tactus, ukitzea, eskuztatzea eta hazkatzea, eduki behar zaika begia. Zeren hura de ohoiñen kapitaina: ijitoen kondea, bertzeren ebatsietan ere parte duena.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ikusi gabe ikusi

  Azalpena: sumatu

  Adibideak:

  —   Hala bethi usain onez betherik dabiltzanak ere, usnatzen dira eta ikhusi gabe ikhusten, nolakoak, zer azturatakoak eta zertsu diren
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • inkontru jo

  Azalpena: behaztopatu

  Adibideak:

  —   Eta itsuak inkontru ioitea, eta iragiatean aurizkitzea, ezta miresteko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • inor gutxi

  Azalpena: jende guti

  Adibideak:

  —   nehor guti dantzatzen da edana eztenean, adimenduan dagoenean.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • iragaitzaz izan

  Azalpena: laister aldegiteko gelditu

  Adibideak:

  —   Mundu haur bideazkoen ostatua da, iragaitzaz gare hemen
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: estar de paso

 • itsas irakitua bezala

  Azalpena: ezin egonik

  Adibideak:

  —   itsas irakitua bezala dira, eztute bakerik eta ez sosegurik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: a hurtadillas

 • itzal gaizka ibili

  Azalpena: ezkutuka ibili

  Adibideak:

  —   Zeren aieru hek, itzal gaizka ibiltze hek, baitira frogantzarik asko, gogoan behar arazitzeko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • joan-etorritan ibili

  Azalpena: luzamendutan ibili

  Adibideak:

  —   Eginen duzun ongia eta ontasuna dagizula fite, geroko benturan utzi gabe, luzamendutan, eta ioan ethorritan ibili gabe.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • jokotik kandela akabatu delako gelditu

  Azalpena: ezeri azken punduraino ez utzi

  Adibideak:

  —   halakoari eta halkoei gerthatzen zaie, gauaz kandela argitan iokoan hari direnei gertatzen zaiena, gelditzen dira iokotik, zeren akhabatzen baitzaie kandela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • kandela eskuan hartu

  Azalpena: hil hurran egon

  Adibideak:

  —   bere azken finean, kandela bere eskuan harturik, zala zegoenean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • kapapetik

  Azalpena: ezkutuan

  Adibideak:

  —   Agerriz ezpada ere, kapapetik bedere gaizki mintzo baitira.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: EZKUTUA

  Gazteleraz: bajo mano

  Frantsesez: sous le manteau

 • kapatik tira

  Azalpena: gaztigatu

  Adibideak:

  —   Kapatik thira zaitzan, abisa zaitzan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: IRAGARTZEA

 • (inori) kargu utzi

  Azalpena: (inoren) ardurapean utzi

  Adibideak:

  —   Ezta asko ondokoei kargu utztea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • kolpe(a) huts egin

  Azalpena: erratu

  Adibideak:

  —   Eta kolpea huts egin bada ere
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: OKERTZEA

 • kontrakarrean jarri

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Bertze bekhatuak defendatuz eta kontrakarrean iarriz, behar ditugula garaitu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: plantar cara

  Frantsesez: faire face

 • kontu eduki

  Azalpena: arduratu

  Adibideak:

  —   Eztadukagu deusez ere konturik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: AXOLA

 • (ezertaz) (inortaz) kontu egin

  Azalpena: arduratu

  Adibideak:

  —   Onez eta biziaz ere kontu guti eginik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: AXOLA / GOGOETA

 • kontu eman

  Azalpena: ezertaz erantzun

  Adibideak:

  —   Geure buruoz kontu onik eman nahi badugu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: rendir cuentas

 • kontu ona eraman

  Azalpena: ongi pentsatu

  Adibideak:

  —   Davitek nola Susanak, zeramaten kontu ona
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (ezeren) kontua ukan

  Azalpena: (ezeren) kontaduria egin

  Adibideak:

  —   Hain xehero, bat banaka, beregainki, eta bereziki daki Iainkoak gauza guztien berri, non gure buruko illeak ere, kontatuak baitadutza eta ezpaitzaiku batere haren iakin gabe galtzen eta ez erortzen. Are badaki zenbat parabisurako diren, eta bai zenbat ifernurako diren ere [Lc. 12 et 21]. Eta hark berak daki eta ez bertzek. Badu guztien kontua, eta kontu segura eta gerthua.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: AXOLA

  Gazteleraz: llevar la cuenta

 • kontuan hartu

  Azalpena: kontsideratu

  Adibideak:

  —   ezteraue lainkoak deus ere hartzen kontutan
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tomar en consideración

 • krozka batean egon

  Azalpena: egoera berdinean egon

  Adibideak:

  —   Mundu hunetako gauzak eztaude behin ere krozka batean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • krozkan erauzi

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Zeren emazte ezkondua eztu deusek ere hala giharran ukitzen, krozkan erauzten, eta ez bere tentutik eta pazientziatik atheratzen, nola bere senharra bertzerekin diabilkola iakiteak
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: salirse de sus casillas

  Frantsesez: sortir de ses gonds

 • lapitzaren gainean erein

  Azalpena: alferreko lanean ari

  Adibideak:

  —   Hura da lapitzaren gaiñean ereiten den hazia bezala: sortzen da ongi, baiña nola ezpaitu errorik egiten, fite ihartzen da
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • lehen baino lehen

  Azalpena: ahal den lasterren

  Adibideak:

  —   beraz lehen baiño lehen, behar dugu bide onean iarri.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ARINTASUNA / LEHENTASUNA

  Gazteleraz: cuanto antes

  Frantsesez: dès que possible

 • lehen edo gero

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   Hain zaika eder Iainkoari urrikalmendua, eta beharrari ongi egitea, non berari ere handik urrikaltzen baitzaika ongi egille hura, eta lehen edo gero erakusten baitio, eta emaiten bide onean iartzeko bidea.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tarde o temprano

 • leku eman

  Azalpena: onartu

  Adibideak:

  —   Demogula lekhu, demogula amore hirari
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • leku eta ostatu eman

  Azalpena: egokiera jarri

  Adibideak:

  —   Eta guztiak heldu dira, gogoaren lehenbiziko orhoitzapenetik, eta orhoitzapen hari lekhu eta ostatu emaitetik, erroen egitera eta handitzera utztetik
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • lo datzana iratzarri

  Azalpena: ernarazi

  Adibideak:

  —   Zeren hek iratzartzen dute lo dstzana, eraikitzen dute ihizia, eta eragiten behar eztena
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • manamenduak hautsi

  Azalpena: bekatu egin

  Adibideak:

  —   Iainkoaren manamenduak hautsi ditugula
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • marra iragan

  Azalpena: gainditu

  Adibideak:

  —   Aitzitik badirudi ezen zuk xedea aitzinatu duzula, marra iragan bidetan izan zarela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • men menean jarri

  Azalpena: hil hurran egon

  Adibideak:

  —   Orai bada, orai, men menean iarri gabe, sukharrak nahasi gabe
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) mendea iragan

  Azalpena: bizi

  Adibideak:

  —   Zeren nola ezpaikara bi mendetako eta zeuk zeurea hain ongi, hain ohorezki eta dohatsuki iragan baituzu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BIZIA, BIZIMODUA

 • (neure, heure, bere...) mendean

  Azalpena: (neure, heure, bere...) bizitzan

  Adibideak:

  —   bere mende guztian bekhatutan, lainkoaren kontra gerlan ibilirik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BIZIA, BIZIMODUA

 • mihia bridatu

  Azalpena: kontuz hitz egin

  Adibideak:

  —   Mihia brida dezagun
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: frenar la lengua

 • (inoren baitan) mihia ipini

  Azalpena: inori buruz hitz egin

  Adibideak:

  —   Nehor ausart haren baithan mihirik ibentzera
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere... baitan) mila dorre eta gaztelu egin

  Azalpena: ezinezkoak amestu

  Adibideak:

  —   Egiten duzu zeure baihan barrena, milla pensu eta gogoeta, milla dorre eta gaztelu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: hacer castillos en el aire

  Frantsesez: faire des châteaux en Espagne

 • moko bat ere

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   atsegindasun moko bat ere gabe?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: ni un ápice

 • moneda berean pagatu

  Azalpena: inorekin gisa berean porta tu

  Adibideak:

  —   Mendekatzea, ordaiñez ordain, moneda berean pagatzea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: pagar con la misma moneda

  Frantsesez: payer dans la méme momraie

 • mundu herria

  Azalpena: mundu osoa

  Adibideak:

  —   mundu herri guztiak ere, baldin zerorrek, biderik ematen ezpadiozu, ezin egotz zaitzake ifernura.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • mundu honetako aldia egin

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Eztakusazu mundu hunetako aldia dagizunean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • musututs gelditu

  Azalpena: tronpatua izan, espero zena ez lortu

  Adibideak:

  —   Bada zeure azken finean, heriotzeko orenean, behar ordu guztien gaiñeko behar orduan, zer damu, zer bihotz ukhaldi errezibituko duzu! Zer pena eta atsekabe sentituko duzu, Iainkoak hutsik, behar duzuna gabe, kanporat egotz zaitzanean? Nescio vos. Etzaituela ezagutzen, berandu duzula, erremediorik erran diazazunean? Eta hunela erranik, athea herts diazazunean? Badirudi, hunetan pensatzeak berak ere, sekulakotzat musut-huts gelditu behar duela ikhusteak, nehori buruko illeak latzten derautzala.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: quedarse con un palmo de narices

 • neguko lorea(k)

  Azalpena: iraupenik gabeko asmo edo egitatea(k)

  Adibideak:

  —   nahikunde hel neguko loreak dira
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: flor de un día

 • noizik behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   atheratzen du noizik behin.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • nola hala

  Azalpena: nolabait

  Adibideak:

  —   eta nola hala dadutzan bitartean ere.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • odola(k) hoztu

  Azalpena: ahuldu, ezindu

  Adibideak:

  —   Baiña gero, zahartzean, odola hozten zaienean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: AHULDADEA

 • ohera gabe biluzi

  Azalpena: (ezer behar baino lehenago egin)

  Adibideak:

  —   Neure onak neurk nahi ditut gozatu eta manaiatu, eztut oraiño gabetu nahi: eztut ohera gabe biluzi nahi
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ohoinen kapitaina

  Azalpena: ukimena

  Adibideak:

  —   Baiña guztien gaiñetik borzgarren zensu korporalari, zein baita tactus, ukitzea, eskuztatzea eta hazkatzea, eduki behar zaika begia. Zeren hura de ohoiñen kapitaina: ijitoen kondea, bertzeren ebatsietan ere parte duena.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • on eduki

  Azalpena: berean iraun

  Adibideak:

  —   Baiña lekhukoek mantena, on eduki, hala zela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • onez onetara

  Azalpena: onean

  Adibideak:

  —   onez onetara, etsaitu gabe, ala etsaiturik?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ONTASUNA

  Gazteleraz: a buenas

  Frantsesez: à l'amiable

 • ordu ukan

  Azalpena: ezertarako garaia izan

  Adibideak:

  —   Ordu du gaztetasuneko maiañen eta tornuen utzteko
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • parte onera hartu

  Azalpena: onetsi

  Adibideak:

  —   hala behar dira halaber arrazoiñaren arauaz, intenzione onarekin, falten erremediatzeko, eta bekhatuen eritasunetik sendatzeko borondatearekin, egiten diren liskarrak, ahakarrak, mehatxuak, eta erantzuteak ere, estimatu eta parte onera hartu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ESPERANTZA

 • (inorekin, ezertan) parte ukan

  Azalpena: harremanak ukan

  Adibideak:

  —   nahi du nagiak Iainkoaren erresuman pate
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tener parte

 • (inoren) partea eduki

  Azalpena: (inor) alde ukan

  Adibideak:

  —   Jainkoaren partea daukatenek
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • sabel ederretako

  Azalpena: jale eskas

  Adibideak:

  —   eta abstinentziatik, neurriz bizitzetik, sabel-ederretako izaitetik, eta pairatzetik heldu da debozinoa eta saindutasuna.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • sabel uzkur

  Azalpena: gosez

  Adibideak:

  —   sabel-uzkur dabillanik, ahalkez eskatzera ausartzen eztenik.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: GOSEA

 • sabeldarraio

  Azalpena: jatun

  Adibideak:

  —   sabeldarraiotasunetik sortzen da haragiaren plazer nahia.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: tragaldabas

  Frantsesez: avaleur de pois

 • salomon baino jakintsuago izan

  Azalpena: oso jakintsua izan

  Adibideak:

  —   Zaudete beraz iratzarririk, ene anaia maiteak (dio San Agustinek) zeren eztakusat nik, zaretela zuek, David baiño sainduago, Sanson baiño balentago, eta ez Salomon baiño iakinsunago.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • sineste(a) eman

  Azalpena: sinetsi

  Adibideak:

  —   Heken hitz sinpleari sinheste emaiten etzaikanean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (inoren) sorbalden gainean egur egin

  Azalpena: inoren sufrimenduaz profitatu

  Adibideak:

  —   Ene sorbalden gaiñean egin zuten egur bekhatoreek
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • sua piztu

  Azalpena: gordean da goena ager erazi

  Adibideak:

  —   Eta tentatzaillea ere eztatza behin ere lo: hark eraikitzen du erbia, pizten du sua, gogoratzen du bekhatua
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • (neure, heure, bere...) tentuan eta zentzuan

  Azalpena: ezagueran

  Adibideak:

  —   zeren zu baitzara argi, eta hura itsu: zu zuhur, eta hura erho: zu zeure tentuan eta zentzuan, eta hura handik athean.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • testamentuak hasi eta akabatu gabe gelditu

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   eta bai halaber sukharrak nahasirik, bere testamentak hasi, eta akhabatu gabe gelditzen direla?
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: HERIOTZA

 • to no izan

  Azalpena: andreak agindu

  Adibideak:

  —   No zen tho: emaztea gizon, oilloa oillar
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • ukondoaz ukitu

  Azalpena: abisatu

  Adibideak:

  —   Eta deus erran gabe ere, ukhondoaz utki dezan edo begiaz kheiñu egin diazon
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: IRAGARTZEA

 • urgoitu

  Azalpena: aspertu

  Adibideak:

  —   Galdez zaudete zer izanen den zuetzaz: inoiz iltkiko zareten hortik. Iguirikazue oraiño aphur bat, goiz urgoitu zarete
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ASPERDURA

 • usoak joan eta sareak hedatu

  Azalpena: ezertaz beranduegi arduratu

  Adibideak:

  —   Usoak ioan, sareak heda
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: BERANDUA

 • zainak labur ukan

  Azalpena: funtsik gabekoa izan

  Adibideak:

  —   Zeren erran komuna da, gezurrak zaiñak labur dituela
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • zakukoak atera

  Azalpena: gordetako dohainez baliatu

  Adibideak:

  —   Orduan zakukoak atheratzeintu, dakizkien iokoak iokatzeintu
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Gazteleraz: destapar el tarro de las esencias

 • zama bat egin

  Azalpena: bildu

  Adibideak:

  —   Eta zama bat eginik, lothu zuenean
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 • zenbait granoz arin izan

  Azalpena: zoroa izan

  Adibideak:

  —   Zenbait granoz arin delako seiñalea da, bertzeak ez bezala, edo dagokan baiño ederkiago beztiturik ibiltzea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: EROMENA

 • zentzuan egon

  Azalpena: zuhurra izan

  Adibideak:

  —   Gaitz dela amurus izaitea, eta zentzuan egoitea
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

  Kontzeptuak: ZENTZUA

  Gazteleraz: estar en su sano juicio

 • zinez eta egiaz

  Azalpena: benetan

  Adibideak:

  —   zinez eta egiaz elkhar maite dutenen arteko haserredurak eta diferentziak.
  AGERRE, P. "Axular"
  Gero, 1643.

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak