Hasierako orrialdea
kontzeptuen aurkibidea aurkibidea iradokizunak iradokizunak bilaketara itzuli bilaketa
Bilaketaren emaitza

 

aurkituak: 135

 • aditzea eduki / ukan

  Azalpena: entzuna egon

  Adibideak:

  —   Biztu zan liberalan gorrotoa ere, ta Santa Kruz ezinda, bere arreba, ta Sasiain lengusu apaiza atxitu zituten eta kartzelara sartu. Aditzea izan zun Santa Kruzek eta, atsegin zan arekin! Ogei mutil berekin zitula jetxi zan Tolosara, Mixerikordi zarraren ondotik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • agidanean

  Azalpena: itxuraz

  Adibideak:

  —   Ari danean, beste bitan ere elkar ikusi zuten.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: por lo visto

 • aho batez

  Azalpena: adostasunez

  Adibideak:

  —   abo batez aipatzen eta aupatzen dute: langillea zala; elizkizunetara jendea ekarriazten zula; Eliz-barrena txukun edukitzea gustatzen zitzaiola, ta bera ere Elizerako loreak egiten aritzen zala
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ADOSTASUNA

 • ahopetik

  Azalpena: isilka

  Adibideak:

  —   Elgoibarko liberalak jakin, norbaitek aopetik esanada, Lizarraga an gelditu zala gaixorik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ISILTASUNA

  Frantsesez: à mi-voix

 • ahotan erabili

  Azalpena: aipatu, esan

  Adibideak:

  —   Zure izena abotan darabilgu
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • aintzat hartu

  Azalpena: kontsideratu

  Adibideak:

  —   Mandataria bialduta Uitzira jetxi nintzan, eta an egon nintzan erantzunaren begira, atsaldeko bostak arte. Alper-alperrik: nere gogo ona ta menpera-naia aintzat artu gabe, Goizuetara jo zun eta nik Leitzara gau egitera.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: tomar en consideración

 • alajaina!

  Adibideak:

  —   irurak il ditzek alajaña!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: HARRIDURA

  Frantsesez: sacrebleu

 • alderen alde

  Azalpena: alde batetik besteraino

  Adibideak:

  —   ezpata sartuko nioke alderen alde.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: de lado a lado

 • armaz josi

  Azalpena: fusilatu

  Adibideak:

  —   Joan ziran Santa Kruz etzin zan oera, ta oea bero bero arrapatu zuten oraindik. «Nor etzin da emen?» galdegin zioten nagusiari, ta «ni» erantzun zien. Amorruz beterik atera ziran andik, an zegoala esan zitena armaz josi bear zutela ta.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: pasar por las armas

  Frantsesez: passer par les armes

 • arnasa hartu

  Azalpena: lasaitu

  Adibideak:

  —   Esan zioten erritarrak Santa Kruzi, an gezurra besterik etzutela esaten, eta Lizarragaren aginduaz au ta tu eskatzen zutela, ta ojalateroen kontra dei bat egiteko. Santa Kruzek bialdu zun dei ori erri guzietara, berak agindu gabe, «ez jatekorik, ez dirurik emateko iñori». Orduntxe arnasa artu omen zuten erritarrak eta aldegin ojalateroak.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • arren eta arren

  Azalpena: erreguka

  Adibideak:

  —   Neri eske ari zaizkit arren eta arren.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • asmo hartu

  Azalpena: erabaki, deliberatu

  Adibideak:

  —   andik misioetarako asmo artu zun
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • aspaldi gabe

  Azalpena: duela gut(x)i

  Adibideak:

  —   Ikus zer dion, aspaldi gabe ala ere, bere azken-urteetan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • atari zabalera atera

  Azalpena: jendaurrera irten

  Adibideak:

  —   Oraingoan ez lengoan bezela, zar edo gazte, makilla ta guzi, edo zuzenago esateko, makill utsez, asko beintzat. Oraingoan bai gazte bizkorrak, eta zegokion bezela. Iru illabete-garrenean gobernuak etzun ezer iritxi, karlistak geiagotzea ta indartsuagotzea besterik. Gure apaiza etzegoan aisa bere txokoan, atari zabalera atera gabe.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • atsegin egon

  Azalpena: ironiaz, (ezer, inor) jasangaitza izan

  Adibideak:

  —   Gabeko amaiketan iritxi ziran Aranora. ¡Atsegin egongo zan!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inori) atzeko aldea eman

  Azalpena: mesprezatu

  Adibideak:

  —   Ekin nion nik ere, baño atzeko aldea eman eta an utzi nindun
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  ORMAETXEA, N. "Orixe" (1888-1961)
  Jainkoaren bila, 1971.

  Kontzeptuak: MESPREZUA

  Gazteleraz: dar la espalda

 • (ezeri, inori) aurpegi(a) eman

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Etzien aurpegirik ematen ez; bera mendietan zebillela egiten zien kalterik aundiena
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: plantar cara

  Frantsesez: faire face

 • aurrez aurre

  Azalpena: elkarren aurrean

  Adibideak:

  —   Larunbat arratsaldean, lauterdik aldera eraso zioten suari, beren aurrez aurre zedukaten liberalsaillarengana.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: frente a frente

  Frantsesez: face à face

 • azala ukan

  Azalpena: ausarta izan

  Adibideak:

  —   Eta itzetik ortzera ara non azaltzen dan Santa Kruz Berrobin, Abenduaren seigarrenetik zazpigarrenera gaubean ¡Ba zun azala!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AUSARDIA

 • azpi-suge

  Azalpena: traidore

  Adibideak:

  —   Santa Kruzen burua diru ordez eskatu zutenean, gibelurdiñek bezain ugaritu ziran ispiak. «Enun uste esan oi zun Santa Kruzek, nere buruak 10.000 peseta balio zitunik». Diru ua eskuratu nai zutenak erne asi ziran bada. Irungo beltxa an azaldu zan Naparroan, Prantzi-mugako erri batean. Galdegiten dio Santa Kruzek: agindua betetzera al ator? ùZer agindu? ùAzpi-suge ori, ixillik ezpai ago illaraziko aut bertan
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • azpiko(a)z gora

  Azalpena: alderantziz edo nahaspilan

  Adibideak:

  —   Jo dute Elgoibarko gaixo-etxera, bi aldiz irauli dute azpikoaz gora, ta... ez arkitu zantzurik ere. Etxeak zitun zoko, ardandegi, ganbara ta gañerako, begiratu omen zituen, baño txoria zegoaneko gelarik ez iriki, begien agerian ba zegoan ere.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ALDERANTZIZ / NAHASPILA

  Gazteleraz: patas arriba

  Frantsesez: sens dessus dessous

 • barrena irauli / lehertu / nahasi

  Azalpena: nahigabetu

  Adibideak:

  —   Barrena irauli ta nastu egin zion Euskalerriaren aldi txarrak
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: partírsele (a uno) el corazón

 • bat edo bat

  Azalpena: bakarren bat

  Adibideak:

  —   oraindik bizi da bat edo bat Lekunberrin.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Frantsesez: un ou autre

 • bat-batean

  Azalpena: ezustean

  Adibideak:

  —   aurrean jarri ta bat-batean geldierazi zuten makinista.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • batez ere

  Adibideak:

  —   geienai miñ eman zien, Don Carlosi batez ere.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: sobre todo

  Frantsesez: surtout

 • bazterrak erabili

  Azalpena: gogor saiatu, batean eta bestean eragin

  Adibideak:

  —   Lizarragak eta Dorrontsorok ere baztarrak erabilli zituzten, Errege Carlosek Santa Kruz galdu zezan
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • begi argiz hartu

  Azalpena: harrera ona egin

  Adibideak:

  —   Bizkaiako Diputazioak ori jakiñ eta Urkizuri berri eman zion, izketatu zedila Serranorekin, len bai len auzia garbitzen ote zuten. Urkizu Mondragura zan, Serrano an baitzegoan. Onek begi argiz artu zun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • begi onez

  Azalpena: maitekiro

  Adibideak:

  —   Jesuiten etxean kontu artu zidaten egundañoko begi onez ta maitez.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inori) begi onez begiratu

  Azalpena: onetsi

  Adibideak:

  —   Egia da; Agirre liberalak Santa Kruz ekartzen zionari 10.000 peseta eskeñi zitunean, Lizarragak andik amar egunera 20.000 eskeñi zitun Agirre bereala ekartzen zunarentzat. Arteraño begi onez begiratu bide zion; baño Aiako atake edo eraso ontan ezta ezagun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • begiak (inorengana, inora) zorroztu

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   ¿Nork uste, ain geldi ta kuzkur, bi begiak liburura zorroztuta ari zanak alakorik egin zezakenik?
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ZELATATZEA

 • begiko ukan

  Azalpena: maite izan

  Adibideak:

  —   Santa Kruz begi begiko zuten Lizarragaren taldeak ere. Bein batez, Zarautzen zegoala, len esan degun bezela, Lizarragaren mutillak Viva Santa Cruz! otsegin zuten.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: MAITASUNA

 • (inoren) begira ez egon

  Azalpena: bestek zer egingo ez egon

  Adibideak:

  —   Apaiza bere mutillekin Urnietara jetxi zan, eta baita aren atzetik Arana liberala ere. Etzan aren begira egon Santa Kruz, eta burni bidean autsi-lardaska bat egin, 101garren trena geldierazi ta Fagoiagan barrena, Pikoagan barrena, Arano-mendira jo zun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • begiz begi

  Azalpena: (elkarren) aurrean

  Adibideak:

  —   Begiratzailleari eskatu zion baimena, andik bera txixa egiteko. etzion eman nai, bildur baitzan noizean bein ikustera zetorren kapitanak ala arrapatuko ote zun, eta Koronela ere begiz-begi bizi baitzan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: frente a frente

  Frantsesez: face à face

 • beharbada

  Adibideak:

  —   behar ba da, Santa Kruzek, bere egiteen garbitasuna emango edo zion.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Frantsesez: peut être

 • behin behineko

  Azalpena: probisional

  Adibideak:

  —   Artatik erlijioari gerra eskaiñi zioten beinbehineko gobernu aiek.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • behinola

  Azalpena: aspaldian

  Adibideak:

  —   Beñola ostatu bateko etxekoandrearekin lotsagabetuxe zalako.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ANTZINA

 • berealdiko

  Azalpena: bikain, handi

  Adibideak:

  —   Isabel IIgarrenak aldegin zun atzerrira, bere aldiko ixkanbila emen uzten zula.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • bertatik bertara

  Azalpena: hurbil

  Adibideak:

  —   begira egon giñan aiek gure ondora arte, ta bertatik bertara ekin genien.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: HURBILTASUNA

 • bihotz eman

  Azalpena: adoretu, sustatu

  Adibideak:

  —   Oraiñ Oiartzunen, gero Ernion, dagoeneko Oñatin, dantzatzen zan apaiza. Bearko, karlistai biotz pixka bat emango ba zien.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • bihotzik ez ukan

  Azalpena: soraio izan

  Adibideak:

  —   Santa Kruzek Fuerorik gogoan ote zun gerrara joatean? Oraintsu, bere zarrean ere, Euskalerritik urruti zegoala ere, gogoan zeduzkan, eta gerrakoan eztago esan-bearrik. «Ni giputz gaiztoa naizela, eztedala giputz-izenik merezi? Nik adiña gau loak eziñ-artuz egin balitue, Marotoren eta gañerakoen saldukeriak entzutean! Au gaztetan ùdio apaizakù eta oraintxe nere zarrean ere malkoak darizkit ainbeste edertasun galdurik ikustean. Ainbeste edertasun galdurik! Beste itzez esaten eziñ asmatu det liberalak eta karlista gaiztoak Euskalerriari egindako kaltea». Ta biotzik ez omen zun. Euskalduna ua ere, ta Fueroena entzutean su ta gar egiten zitzaion biotza.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (neure, heure, bere...) biziko

  Azalpena: aparta

  Adibideak:

  —   tiro-jasarekin bere biziko zalaparta ateratzen.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inoren) bizkar

  Azalpena: bestek ordainduta

  Adibideak:

  —   gastatu ugari egiten zutela aien bizkar.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BALIAKETA

 • buru egin

  Azalpena: eraso

  Adibideak:

  —   Aski omen zituten etsaiari buru egiteko
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ERASOA

  Gazteleraz: hacer frente

  Frantsesez: faire face

 • (inorekin) buru egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Andik ateratzean bere aiekin buru egin zuten, eta aiek bakoitzari Prantzirako garbitasunak eskatu
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ERASOA

 • burua galdu

  Azalpena: zoratu

  Adibideak:

  —   Esaiezu aren alde daudenei, burua galdu dutela
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: perder la cabeza

  Frantsesez: perdre la boule

 • (neure, heure, bere...) burutik

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   apaiza etzan ari bere burutik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: por (mi, tu, su...) cuenta

  Frantsesez: de son propre chef

 • (neure, heure, here...) buruz

  Azalpena: norberaren sortzez

  Adibideak:

  —   batzuek ezer egiten ez, eta egiten zutenai utzi nai ez, eta besteak beren buruz ari nai.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: de motu propio

  Frantsesez: de son cru

 • buruz belarri egin

  Azalpena: ez entzun egin

  Adibideak:

  —   Baño buruz belarri egin zion zakristauari, bai baitzekin karlisten etsai aundia zala
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: hacerse el sueco

  Frantsesez: faire la sourde oreille

 • egun eta eguzki(an) ez

  Azalpena: inoiz ez

  Adibideak:

  —   Egun eta eguzkia ez omen zan geiago izpiazkoan ibilli.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • elkar hartu

  Azalpena: elkartu

  Adibideak:

  —   Amorebietako elkar-artze lotsagarria
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ELKARTASUNA

 • errekara bidean ari

  Azalpena: hondatu

  Adibideak:

  —   Pakea nai zun Euskalerriarentzat, errekara bidean ari zan Euskalerri gaixoarentzat
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: HONDAMENA

 • (inoren) esanera eta eginera jarri

  Azalpena: (inoren) manupeko jarri

  Adibideak:

  —   Aurrena zuzen asi zan Erregea, gero okertu ba zan ere. Inguruan ba zitun izateko batzuk, eta aien esanera ta egiñera jarri zanetik etzun gauz onik atera. Ordun etsi zun Santa Kruzek ere; bai karlista zintzoak ere.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inoren) esku utzi

  Azalpena: (inoren) ardurapean utzi

  Adibideak:

  —   Baño ez oraingo gobernuari, ez lengoai ere, ez dite gogoak eman ere euskaldunen legeak ukitzerik ere. Neri dagokidanez, beren esku utziko dizkiet Fueroak, eta eskatuko diot gobernuari, Bizkaian pakea egingo dan bezain laister bildu ditezela batzarreak Gernikan, bear dan bidez, eta Bizkaiak moldatu dezala bere Diputazioa ta ordezkoak, Fueroari dagokion bezela.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • eskuak eman

  Azalpena: adiskidetu

  Adibideak:

  —   Alper-alperrik zala aiei buruzkatzea, ta eskuak eman obe zutela
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: darse la mano

 • eskumakila

  Azalpena: (inoren) manupeko, (inoren) interesen zerbitzari

  Adibideak:

  —   Lizarraga gizagajo bat zala badakigu. Ona emen beste gizagajo bat: Dorrontsoro. Gizagajo ez ezik «masoi» ere ba zala esaten omen zun Santa Kruzek. Gezur borobilla: olakorik eztu esan egundaño Santa Kruzek. Ikus zer dion, aspaldi gabe ala ere, bere azken-urteetan egindako karta batean: «Noiz esan det nik olakorik? Gezur aundia; nik esan nuna au da: bera oartu gabe ta bere asmo on guziek arren, masoien eskumakil izan zala, edo saldukeria egin zuten aiena; nik ezpaitakit masoiak izan ba ziran ere».
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • eskumuin

  Azalpena: goraintzi

  Adibideak:

  —   emaizkiek eskumuñak nere adiskide guziei.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (neurak, heureak, bereak...) eta asto beltzarenak

  Azalpena: egundokoak

  Adibideak:

  —   Prisarik izan ezpanu, mutil aiek artuko zituzten noski bereak eta asto beltzarenak.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inorekin) etsegin izan

  Azalpena: ironiaz, jasangaitza izan

  Adibideak:

  —   Biztu zan liberalan gorrotoa ere, ta Santa Kruz ezinda, bere arreba, ta Sasiain lengusu apaiza atxitu zituten eta kartzelara sartu. Aditzea izan zun Santa Kruzek eta, atsegin zan arekin!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • ez ezik

  Adibideak:

  —   erriaren artean ez ezik Markes-andrearen inguruan zebiltzan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: además de

 • ezin ikusi

  Azalpena: gorrotatu

  Adibideak:

  —   Nolabait maite zuten Lizarraga, ta eziñ ikusi Santa Kruz
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: no poder ver

 • ezinbesteko

  Azalpena: ekidin ezineko

  Adibideak:

  —   «Asteartean bildur nintzan itza beteko ote zun. Isidro Urruela etorri zitzaion, eta arekin ere ez gendun ezer atera. Asteazkenean etorri zan Tolosako Bikarioa, ta okerrago; arro-antzean eta nagusi-antzean etorri zitzaidan Santa Kruzen aldetik. Ordun iru orduko tartea eman nion Santa Kruzi, ta errenditu zan, firmatuko zula. Gañera, atsalde artan bertan bere emengo mutil-taldeak neri utzi zizkidan, eta gabez zegoan etxean lo egiten utzi nion... eta igesi joan da». Ezinbesteko itza ta gogo txarrez emana.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • gainak eman

  Azalpena: konfiantza eman

  Adibideak:

  —   Tolosako apaiz nagusi zan eta luziano Mendizabalek eta gero izango zan Orkaiztegik ere gañak ematen zizkioten Santa Kruzi
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • gau eta egun

  Azalpena: beti

  Adibideak:

  —   begiratzallea an zedukan gau ta egun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BETI, BETIKO, BETIRAKO

  Gazteleraz: día y noche

  Frantsesez: jour et nuit

 • gauza ez izan

  Azalpena: gai ez izan

  Adibideak:

  —   Zuti egoteko ere gauza etzirala
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • gauza onik ez atera

  Azalpena: ezin burutu

  Adibideak:

  —   Aurrena zuzen asi zan Erregea, gero okertu ba zan ere. Inguruan ba zitun izateko batzuk, eta aien esanera ta egiñera jarri zanetik etzun gauz onik atera. Ordun etsi zun Santa Kruzek ere; bai karlista zintzoak ere.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: no sacar carrera

 • gibela ukan

  Azalpena: ausardia ukan

  Adibideak:

  —   Joan-etorri aietan begiak irauliko zitun noski, bide-baztarren bat arkitzen ote zun, igesegiteko. Gibela bear du! Baño etzegoan igesegiterik. Ala ere etzun etsitzen, eta igesegin ote zezaken, eta nola, ari zan bere buruarekin.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: PAZIENTZIA

 • gogoak eman

  Azalpena: otu

  Adibideak:

  —   Nori gogoak eman apaiza zitekenik?
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • gogoan eduki

  Azalpena: gogoratu

  Adibideak:

  —   Santa Kruzek berak ikus zer dion 1921garrengo Apirillean: «Oraindik gogoan daukat. An artu nun zerbait: urdai errea eman zidaten. Baserritar aiek, batzuk begira zeuden, beste batzuk neri oñak garbitzen, legortzen ari ziran; emakumea urdaia erretzen, eta agure zarra aingeruaren gisa, neri begira.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: tener en cuenta

 • gogoan jo

  Azalpena: gogaitu

  Adibideak:

  —   Santa Kruzekin itzegin-naia zedukan Valde-Espinak, eta bai itzegin eta alkar ondo artu ere; baño andik iru egunera, su gaiztok artu zun Valde-Espina Santa Kruzen kontra. Joan zitzaion berriz, eta aditu omen zitun «iñorengadik aditu etzitunak, eta atzetik esaten ditutenak baño beltzagoak ere. Berak, Santa Kruzek, ez omen zun ezer nere kontra, gizon piña ta bizkorra nintzala ta; baño, berriketa gutxi; betiko mendera-gabe arrek gogoan jotzen nindula esan nion, eta karlisten alderdia berak ondatu zula».
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • gogor egin

  Azalpena: erasoari erantzun

  Adibideak:

  —   Egun batez gogor egin zion Santa Kruzek Velasco generalari
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ERASOA

  Gazteleraz: hacer frente

  Frantsesez: faire face

 • goiz edo berandu

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   baño goiz edo berandu, egia nagusi aterako da.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: tarde o temprano

 • gorriak ikusi

  Azalpena: sufritu

  Adibideak:

  —   Nere pamili guzia Karlistengatik gorriak ikusirik egon
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: pasarlas moradas

  Frantsesez: en voir des vertes et des pas mûres

 • hain zuzen

  Adibideak:

  —   ain zuzen ere, noren mendean egon Santa Kruz eta Ernialden musuuts utzi zun batalloiaren beraren mendean.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • hala ere

  Adibideak:

  —   ala ere debekaturik zedukan gerrara joatea.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: no obstante

  Frantsesez: cependant

 • halabeharrez

  Azalpena: kasualitatez

  Adibideak:

  —   Santa Kruzek jakin izan zun alabearrez, Lizarraga Zarautza zetorrela.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • halako batean

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   alako batean rau! sapailloan bera.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

 • handik (eta) hemendik

  Azalpena: edonondik

  Adibideak:

  —   andik emendik soldatu-talde beltzak.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • handik aurrera

  Azalpena: ordudanik

  Adibideak:

  —   andik aurrera Don Carlosek Santa Kruzekiko iduritze obea izan zula.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: de allí en adelante

 • hankak arindu

  Azalpena: lasterka egin

  Adibideak:

  —   Ankak arindu bearra izan zuten, errira sartzeko
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • harez gero(ztik)

  Azalpena: ordudanik

  Adibideak:

  —   Lizarragak arnasa artu zezaken arrezkero.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: de allí en adelante

 • (neure, heure, bere...) hartan

  Azalpena: aldatu gabe

  Adibideak:

  —   Ala gerrarik etzitekela egin, eta bere artan armak utzi zituzten.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: IRMOTASUNA

  Gazteleraz: tal cual

  Frantsesez: tel quel(le)

 • herio suhar

  Azalpena: fite / gogotik

  Adibideak:

  —   Eriosuar aldegiten du apaizak.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AHALEGINA / ARINTASUNA / / SUHARRA

  Gazteleraz: como alma que lleva el diablo

 • hitz(a)(k) eman

  Azalpena: zin egin, egindu

  Adibideak:

  —   Andreari itz eman zioten, berak izpiazkoan laguntzen ba ziten, senarra itzuliko ziotela
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AGINDUA

  Gazteleraz: dar (su) palabra

  Frantsesez: donner sa parole

 • hitz hartu

  Azalpena: konpromiso hartu

  Adibideak:

  —   denen artean itza artu zuten urra-aldi ederra eman bear zituztela liberalai
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • hitza bete

  Azalpena: agindutakoa bete

  Adibideak:

  —   Ez omen zun uste Valde-Espinak, Santa Kruzek itza jango zunik. Eztakit bada: garbi aski erakutsi zion apaizak, etzedukala itza betetzeko gogo aundi aundirik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AGINDUA

  Gazteleraz: cumplir (su) palabra

 • hitza jan

  Azalpena: agindutakoa ez bete

  Adibideak:

  —   Ez omen zun uste Valde-Espinak, Santa Kruzek itza jango zunik. Eztakit bada: garbi aski erakutsi zion apaizak, etzedukala itza betetzeko gogo aundi aundirik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AGINDUA

  Frantsesez: revenir sur sa parole

 • hitzerdika

  Azalpena: zeharka hitz eginez

  Adibideak:

  —   asi zitzaizkion axekan, eta Santa Kruz itzerdika, baserritarra balitz bezela.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • hitzetik hortzera

  Azalpena: tanpez, berehala

  Adibideak:

  —   Eta itzetik ortzera ara non azaltzen dan Santa Kruz Berrobin.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: MAIZTASUNA

  Gazteleraz: de repente

  Frantsesez: tout à trac

 • hobe beharrez

  Azalpena: mesederako

  Adibideak:

  —   Baliteke Santa Kruzek gogortxo itzegitea ta iduritu geiegi izatea Aiako ontaz; baño zerbait ba zan, eta garbi aski esan zion Lizarragari berari. Elkar artzeko bide txarrak izan ziran aiek. Santa Kruzek egiten zuna obe bearrez egiten zun, beti asmatzen ezpazun ere.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • honez gero

  Azalpena: mintzo garenerako (ezer) gertatu edo gauzatua dela adierazteko

  Adibideak:

  —   onezkero eztago bada oker ori zuzentzerik.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: para ahora

 • hotsa(k) atera

  Azalpena: jakinarazi

  Adibideak:

  —   Otsa atera zuten, alegia, Amadeok egundañoko urre-pilla zeramala Italira
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: IRAGARTZEA

  Gazteleraz: hacer correr la voz

  Frantsesez: faire tache d'huile

 • huts egin

  Azalpena: erratu

  Adibideak:

  —   Gobernua utzita karlistengana etorriko zirala agindu, baiño uts egin
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: OKERTZEA

 • (inor) iruditu gaiztoak hartu

  Azalpena: ezerk gaizki pentsarazi

  Adibideak:

  —   Bein ola, bialtzen diote apaiz-jantzian, norbait il zulako otsa zedukan bat, arekin konpiantza artuko zula, ta geroenean il egingo zula. Oi zun bezela, Santa Kruzek bi mutil tartean ekarriazi zun bere begietara, baionetak ageri zitutela. Ikusi orduko, Santa Kruz iduritu gaiztoak artu zun. Apaiza ote zan ez ote zan jabetzeko, latiñez galde errez batzuk egin zizkion. Tutik etzun erantzun gezur-apaiz arrek, eta tiroz botarazi zun lizar baten ondoan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: dar mala espina

 • itzalgaizka

  Azalpena: ezkutuan

  Adibideak:

  —   begiratzailea arontza ta onontza zebilen bitartean, itzalgaizka, ua oartu gabe.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: EZKUTUA

 • jesus batean

  Azalpena: fite

  Adibideak:

  —   Jesus batean estazioa kixkaldu.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ARINTASUNA

  Gazteleraz: en un santiamén

  Frantsesez: en un tournemain

 • joan eta bila!

  Azalpena: ezjakintasuna adierazteko esaldia

  Adibideak:

  —   Nork ote zeukan kulpa? Joan da billa!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: vaya usted a saber

 • kontakatilu

  Azalpena: berri-kontari

  Adibideak:

  —   Non zebillen Santa Kruz? Aritxulegi aldean iru egunez; baño baserriz baserri zebillen gabez, baserritar liberalai ta aien ispia edo konta-katilluai ikara emanez.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BERRITSUKERIA

  Gazteleraz: correveidile

 • (ezeri, inori) kontu egin

  Azalpena: adi egon / zaindu

  Adibideak:

  —   SantaKruztarren alderdiari kontu egingo ziola
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: GOGOETA

 • kontu hartu

  Azalpena: adi egon

  Adibideak:

  —   oraingoan obeto kontu hartuko zioten
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AXOLA

 • kontu kontari

  Azalpena: hizketan

  Adibideak:

  —   Ojalatero alper aiekin kontu-kontari egonda.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (inon, ezertan) lanak egon

  Azalpena: zaila gertatu

  Adibideak:

  —   Ari zun otzarekin, ikullu batean sartu zan, eta eguna zabaldu baño len, Prantzira bidea artu zun. Muga pasatzen zeuden orain ere lanak. Baño orain ere zerbait asmatuko zun eta bearra ere bai, lepoa moztuko ezpazioten.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: costar trabajo

 • lau orri(t)an

  Azalpena: izuturik

  Adibideak:

  —   Alako baserri batean otsegin zuten. ùNor da? ta. ù«mikeleteak»ù. Atea zabaltzearekin ezagutu zun etxekoandreak, etzirala, ta ikara lauorrian gelditu zan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BELDURRA

 • lehenbailehen

  Azalpena: ahal den arinen

  Adibideak:

  —   berak ere lenbailen atera nai luke erderaz.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ARINTASUNA / LEHENTASUNA

  Gazteleraz: cuanto antes

  Frantsesez: dès que possible

 • leher egin

  Azalpena: nekatu

  Adibideak:

  —   Lenengo atera-aldi artan ikusi zitunak ikusita, buruzagiak edo jefeak soldaduai nekea ta gosea ematen zizkiela: ler egiñeraztea erabaki zutela zirudin.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: NEKEA

 • leku(a) egin

  Azalpena: (aldean) onartu

  Adibideak:

  —   Leku egin zion gogoz, baita diruz lagundu ere
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: hacer sitio

 • (inoren) lepotik

  Azalpena: bestek ordainduta

  Adibideak:

  —   gure Gipuzkoaren lepotik jan edan egiteko, bestetako ez omen ziran.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BALIAKETA

  Gazteleraz: a (mi, tu, su...) costa

 • luzaro baino lehen

  Azalpena: aurki

  Adibideak:

  —   Etzun etsi, etzan okildu bigarren aldiz porrot eginda ere. Berrogeitamar lagun aski zutuala zion atzera gerrari ekiteko, ta bai bildu ere luzaro baño len.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: en breve

 • luzaro gabe

  Azalpena: aurki

  Adibideak:

  —   andik luzaro gabe Lizarragak bere eginbidea utzi-bearra izan zun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ETORKIZUNA

  Gazteleraz: en breve

 • makila dantzatu

  Azalpena: jo

  Adibideak:

  —   Eriotz asko egiñarazi zula; makila dantzatu zula besteren ezurretan
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: JIPOIA

 • musututs gelditu

  Azalpena: tronpatua izan, espero zena ez lortu

  Adibideak:

  —   Don karlosek euskaldunetaz baliatu nai zun Errege-alkian eseritzeko; euskaldunak berriz, artaz, Fueroetarako, ta biek musu uts gelditu ziran.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: quedarse con un palmo de narices

 • musututs utzi

  Azalpena: tronpatua izan, espero zena ez lortu

  Adibideak:

  —   Ain zuzen ere, noren mendean egon Santa Kruz eta Ernialden musuuts utzi zuen batalloiaren beraren mendean
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: HARRIDURA

  Gazteleraz: dejar con un palmo de narices

  Frantsesez: laisser bouche béante

 • noiz baino noiz

  Azalpena: edozein unetan

  Adibideak:

  —   noiz baño noiz an geldituko ote zan ari zan bere burruarekin.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • noiz edo noiz

  Azalpena: noizbait

  Adibideak:

  —   nerekin adiskidetzeko noiz edo noiz azaldu dun gogoa.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA / ETORKIZUNA

 • noizean behin

  Azalpena: aldizka

  Adibideak:

  —   noizean bein ikustera zetorren kapitainak.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: BAKANTASUNA

  Gazteleraz: de vez en cuando

  Frantsesez: de temps à autre

 • (neure, heure, bere...) onetatik atera

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Gauz oek Santa Kruzi onik egiten ezpazioten, beste berri latz batek oso bere onetatik atera zuen
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: salirse de sus casillas

  Frantsesez: sortir de ses gonds

 • onezkoak egin

  Azalpena: adiskidetu

  Adibideak:

  —   Santa Kruzek, bere erabakitasuna utzi gabe esan zion: ba dakit berorrek gorroto didala; baño berori bizi ba da, neri zor dit. Berorrengana zijoazen korreoak nik miatzen nitun: zazpi pusilatu izan nitun, berori iltzeko argibide bereziak bein baño geiagotan arrapatu nizkielako. Au aditzean, biotzak zirrara egin zion Don Karlosi. Onezkoak egin zituten, eta elkarrekin gosaldu. Pakea osoagoa izan zedin jauki nien biei, urrengo igandean Santa Kruzek meza eman zezala, ta Don karlosek bere eskutik jauna artu zezala. Pozik etsi zun Don Karlosek, eta ala gertatu zan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • onik atera

  Azalpena: egoera larritik atera

  Adibideak:

  —   Santa Kruz gizagajoa an zegoan ibaiean. Etzioten arkakosoak neke aundirik emango. Errosarioa errezatu zun eta Ama Birjiñari eztakit zenbat eskeintza egin zizkion: Misioetara joango zala siñesgabeetara, andik onik ateratzen ba zun.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • (ezerk inori) onik ez egin

  Azalpena: haserrerazi

  Adibideak:

  —   Gauz oek Santa Kruzi onik egiten ezpazioten, beste berri latz batek oso bere onetatik atera zuen
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: GORROTOA

 • orduz gero

  Azalpena: une hartatik

  Adibideak:

  —   ordu ezkero elkarren adiskide gelditu ziran.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • sasitik aldegin eta lohian sartu

  Azalpena: egoera edo lan gaitza utzi eta gaitzagoan sartu

  Adibideak:

  —   Batzungandik igesi ta besteakin topo egin: sasitik aldegin eta loiean sartu
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • su bizi(a)k hartu

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   su bizik artu zun orduntxe santa kruz, eta bai bere mutillai egundañoko bizkortasuna eragin ere
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: montar en cólera

  Frantsesez: monter sur ses grands chevaux

 • su egin

  Azalpena: suzko armez tiro egin

  Adibideak:

  —   Nondik zetozen adierazteko, ta gure atzealdetik su egiteko
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: hacer fuego

 • su eta gar

  Azalpena: eginahalean

  Adibideak:

  —   Fueroena entzutean su ta gar egiten zitzaion biotza.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • su eta jo

  Azalpena: eginahalean

  Adibideak:

  —   Karlistak su ta jo ari ziran.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: AHALEGINA

 • (inor) su gaiztok hartu

  Azalpena: haserretu

  Adibideak:

  —   Santa Kruzekin itzegin-naia zedukan Valde-Espinak, eta bai itzegin eta alkar ondo artu ere; baño andik iru egunera, su gaiztok artu zun Valde-Espina Santa Kruzen kontra.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: montar en cólera

  Frantsesez: monter sur ses grands chevaux

 • sutondoan hanka zabal ez egon

  Azalpena: lanean ari, alferkerian ez egon

  Adibideak:

  —   Andik Itziarrera sartu dira, ez noski an su-ondoan anka-zabal egoteko, elurrarekin su-ondo-giro ba zegoan ere. Ta elurra ba zan, esanik dago, aien atzetik izango zirala liberalak, oiñ-aztarna artuta. Santa-kruztarrai uxa-aldia eman zituenean, aien atzetik asi ziran, baño egesi zijoanak oiñak arin. Zer egin omen zun apaizak? Itziarko alkatea deitu, errian ziran petrolio latak aterazi beste oinbeste gizonekin, eta goazen mutillak, Debako liberal-mordoa izutzera, erriari su arrerazteko zurrian.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • tenk egin

  Azalpena: (bidean) gelditu

  Adibideak:

  —   Gero, Meza-nagusira nolabait arrastatu zan, baño etxera-bearra izan zun. Pastora joateko gogoa erakutsi zien, eta Agoztuaren 10garrenean ba zeramaten berrogeita amar gizon inditarrek; baño San Iñaziotik legua bat bidera edo, iltzera zijoala ikusita, bere artan tenk egin zuten. San Iñaziora itzuli zezatela esanda, mendian il zitzaien. Gizon aiek bereala Pastoko jesuiten nagusiari gaztiatu zioten: Aita Loidi ùSanta Kruzù il da
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • toki gaiztoan ez egon

  Azalpena: ironiaz, urrun edo erratua egon

  Adibideak:

  —   Muniziorik ezpazuten Lizarragak eta, zertako etzioten gaztiatu andik aldegin zezala? Santa Kruzengana eziñ-eramanez ote zan? Gañera, Primo de Ribera, iru milla liberalekin Azpeiti aldetik Santa Kruzengana zetorrela Lizarraga ondo ondotik pasa, ta su egin-bearrean agur eginda utzi. Atsegin izango zan Santa Kruzekin! Aiako au saldukeri beltza zala esaten zun. Zarauzko izketa artan elkartzeko egon zirala esaten dute: Santa Kruz Lizarragaren menpean jartzeko zegoala. Etzegoan toki gaiztoan arrezkero!
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • topo egin

  Azalpena: topatu

  Adibideak:

  —   Batzunganik igesita besteakin topo egin
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • tutik (ere) (ez)

  Azalpena: batere ez

  Adibideak:

  —   Bein ola, bialtzen diote apaiz-jantzian, norbait il zulako otsa zedukan bat, arekin konpiantza artuko zula, ta geroenean il egingo zula. Oi zun bezela, Santa Kruzek bi mutil tartean ekarriazi zun bere begietara, baionetak ageri zitutela. Ikusi orduko, Santa Kruz iduritu gaiztoak artu zun. Apaiza ote zan ez ote zan jabetzeko, latiñez galde errez batzuk egin zizkion. Tutik etzun erantzun gezur-apaiz arrek, eta tiroz botarazi zun lizar baten ondoan.
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Gazteleraz: ni mu

 • zain-hila

  Azalpena: motel

  Adibideak:

  —   Lizarraga, Gipuzkoako soldadu karlista guzien agintaria, gizon bizkorra ta ernea zala esaten dute batzuek; ezereza ta gizagajoa beste batzuk. Ikus zer dion Murgiondok: «gizon zaiñ illa ta oartugabea, berrogeita amasei urte zitun gerran sartu zanean, eta asmo onez sartu zan karlistetan; baño pake-denboran ua soldadu ona. Beti Elizbarrenean zegoan: mojan kapillautako geigo balio zun gerrarako baño. Oso sarritan Jauna artzen zun, eta bere soldaduei errosario errezarazten zien beti. Katoliko ona ta Elizkoia zan noski».
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • zangoak dantzatu

  Azalpena: lasterka egin

  Adibideak:

  —   Zangoak dantzatzen zitun. Eguberri bezperan Oyartzunen, jeiki ta arratsalderako Naparroako Leitzan
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

 • zantzua hartu

  Azalpena: barrandatu

  Adibideak:

  —   Bai, liberalen geiegikeriak, eta zantzua artzen zebiltzen ispia aienak, aizatu-bearra zegoen
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ZELATATZEA

  Gazteleraz: seguir los pasos (a alguien)

  Frantsesez: être sur les talons (de guelqu'un)

 • zerraldo erori / gelditu

  Azalpena: hil

  Adibideak:

  —   Lau ez beste guziak an gelditu ziran zerraldo
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: HERIOTZA

  Gazteleraz: quedarse seco

  Frantsesez: rester sur le carreau

 • zotza begiari emanda ere ezer ez ageri

  Azalpena: ilun egon

  Adibideak:

  —   Gau illuna zan: zotza begiari emanda ere etzan ezer ageri
  ORMAETXEA, N. "Orixe"
  Santa Kruz apaiza, 1929

  Kontzeptuak: ILUNTASUNA

 

lokuzioan azalpenean bietan

    hitz hasiera
bere horretan

gaztelera frantsesa


Korrespondentzia guztiak ikusi: gazteleraz / frantsesez
kontzeptuen aurkibidea iradokizunak